is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevoren Dr. Mott was opgetreden, en uitgefloten, toen hij den naam van Christus noemde.

De vele reeds bestaande jonge Kerken in Britsch-lndië tellen onder haar leden misschien nog maar weinigen, die door Dr. Jones' arbeid voor Christus zijn gewonnen. Het openlijk belijden van Christus door den doop en door lid te worden van de Kerk is voor de menschen waaronder hij werkt, uiterst moeilijk. Wij moeten bedenken, dat Stanley Jones nog geen twintig jaren onder hen werkt, en dat de beteekenis van de Kerk, door haar vele vormen en door de niet altijd even broederlijke verhouding van hare leden onderling, door hen niet dadelijk wordt verstaan.

In de laatste jaren heeft Stanley Jones ook buiten India veel gereisd.

In 1928 was hij een van de twintig afgevaardigden van den Nationalen Christen Raad van Britsch-lndië naar de zitting van den Internationalen Zendings-Raad, die op den Olijfberg bij Jeruzalem plaats had. Velen, die hem uit zijn twee eerste boeken kenden, zijn daar met hem in aanraking gekomen.

Kort daarop is hij eenige maanden in Zuid-Amerika geweest. De Roomsch-Katholieke Kerk heeft in de landen van dat werelddeel veel van haren invloed verloren. De meer ontwikkelden, die vroeger geen andere vorm van den Christelijken godsdienst kenden, zijn voor het overgroote deel eene levensbeschouwing toegedaan, waarin voor de bovennatuurlijke dingen geen plaats meer is. De kleine Protestantsche Kerken en Zendingen hebben hier een groote taak. Stanley Jones is ook daar in vele plaatsen opgetreden. Daar de aard van de menschen, die hem hoorden, hem vreemd was, viel het hem niet gemakkelijk het contact met hen te verkrijgen. Hij merkte op, hoe zijn korte zinnen, onopgesmukt en op den man af, door zijn vertaler werden verzacht en uitgewerkt, zoodat zij „als dauw op de menschen nederdaalden." Dit beviel hem niet erg, maar hij zag hoe zijn gehoor er door getroffen werd, en daar ging het