is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pinksteren, dat misschien wel het beste is, dat hij ons gaf. Gelijktijdig met de Amerikaansche uitgaaf, verscheen het in Canada, in Engeland en in verschillende andere landen, zooals ook in het onze. Dr. Jones is overtuigd, dat een wereldwijde, geestelijke opwekking zeer aanstaande is. Hij hoopt, dat dit boek mede zal werken, om die voor te bereiden.

Groot was de indruk, die het bij zijn verschijnen in Amerika maakte. In één stad werd gedurende eenigen tijd, in vier en twintig Kerken van verschillende belijdenis, iedere week in de openbare godsdienstoefeningen een hoofdstuk uit dit boek voorgelezen.

Het vierde boek, „Christus op de Berg," is sterk beïnvloed door de besprekingen, die in zijn ashram in 't jaar 1932, gehouden werden over „het Koninkrijk Gods." Een jaar tevoren had hij het onderwerp reeds ingeleid, en daarop het boek geschreven, waarvan hij toen het manuscript zijn vrienden voorlegde, en dankbaar gebruik maakte van hunne medewerking, alvorens hij het uitgaf.

Onbevreesd, met niets ontziende eerlijkheid, legt hij de vinger op de zwakke, ja de zwarte plekken van de Christenheid, die niet meer ernst heeft gemaakt met deze „grondwet van het Koninkrijk Gods" die in de Bergrede is neergelegd. Die het aandachtig leest, voelt het oordeel dat er in is opgesloten, als een rechtvaardig oordeel.

In zijn laatste boek „Christus en het menschelijk Lijden", verdiept hij zich in het groote raadsel van het lijden. Hij schrijft onder den indruk van wat hij in China heeft gezien en gehoord, en van wat hij in India reeds zoo lang heeft gadegeslagen. Hier zijn twee landen, elk met de uitgestrektheid van een werelddeel, één met ruim vierhonderd, en 't andere met meer dan driehonderd millioen zielen. Een zeer groot deel van deze dicht opeengehoopte volksmassa's brengt zijn leven door in zulke troostelooze, jammervolle omstandigheden, als wij ons eenvoudig niet kunnen voorstellen. Daartoe ontbreekt ons de noodige verbeeldingskracht. Daar zijn tientallen millioenen, die hun leven