is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ootmoed komt hij tot de menschen.

In het Zuiden van India wordt de oude, zoogenaamde ThomasKerk gevonden, die haar oorsprong meent te kunnen opvoeren tot de dagen der Apostelen. Daar heeft Stanley Jones meer dan eens samenkomsten gehouden; hij was daar tijdens de groote jaarlijksche vergaderingen en had een gehoor van dertig duizend menschen. In deze oude Kerk heeft men nimmer de Pariahs willen toelaten. Reeds jaren heeft Stanley Jones haar leiders daarvan een ernstig verwijt gemaakt. Onlangs heeft de geheele geestelijkheid eenstemmig besloten aan dezen toestand een einde te maken, en sedert worden deze uitgestootenen in grooten getale in deze Kerk opgenomen.

In zijn boek „Christus op den Berg" schroomt hij niet ernstige verwijten te richten aan de Kerk van Christus in haar geheel, die aan de wereld niet duidelijker heeft gedemonstreerd hoe de Bergrede, deze grondwet van het Koninkrijk Gods, in het leven der menschen in werkelijkheid moet worden omgezet. Maar hij isoleert zich niet van degenen, die hij beschuldigt. Het doet hem pijn, als hij een uitnemend Indisch Christen hoort vertellen, hoe hij Christus gevonden had, maar toen hij met de Christenen in aanraking kwam, in verwarring was geraakt, want hij vond Hem niet in hun Christendom terug. Hij had zich niet bij de Christenen gevoegd, maar was toch Christus blijven volgen.

Stanley Jones lijdt eronder, als de Christenen het geloof in hunnen Heer niet beter toonen in hun leven. En dit is wat hij vooral aan de Westersche wereld te zeggen heeft: „Wij zijn meer zwak dan slecht," zegt hij. Maar het is een schuldige zwakheid!

Zoo heeft hij op al zijn reizen, in zoovele landen, het menschelijk hart leeren kennen en verstaan in zijn diepsten nood.

Hij treedt op met grooten moed, onverschrokkenheid en kracht, maar tevens met een teederheid, die zelden in zoo hooge mate hiermede gepaard gaat. Er gaat van deze kleine, fijne figuur een sterke bekoring uit. Telkens en telkens dringt zich