is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaste fondament Gods en zijn zegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de mensch zelf de leiding overgenomen, en alles geregeld en ingericht, zooals het hem bevalt. In plaats van de eenheid des Geestes en de afzondering van de wereld te bewaren, heeft hij van de Gemeente een systeem gemaakt, 't welk het stempel der ongerechtigheid draagt. Het is echter noodig dit punt in het licht van het goddelijk Woord een weinig nader te beschouwen , en wij moeten daartoe in de eerste plaats onderscheiden tusschen hetgeen de Gemeente is naar het raadsbesluit Gods, en hetgeen van haar in haren verantwoordelijken toestand op aarde onder de handen der menschen geworden is.

Naar het raadsbesluit van God is de Gemeente het lichaam en de bruid van Christus, en omvat zij alle ware geloovigen in Christus. Alle geloovigen op aarde zijn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt, (i Kor. 12 : 13.) Eén lichaam en één Geest, ééne hoop der roeping, één Heer. (Efez. 4 : 4—6.) Niets is in staat deze eenheid van het lichaam te verbreken of te vernietigen , ook niet waar zij, tengevolge van de ontrouw van de leden des lichaams, niet geopenbaard of verwezenlijkt wordt. Ieder lid is een lid van Christus, en kan van Hem niet afgesneden worden. De Gemeente als het lichaam van Christus is het gebouw Gods in den Geest, de heilige tempel in den Heer, of het geestelijke huis , dat slechts van levende steenen opgebouwd wordt, de Gemeente van den levenden God, de pilaar en de grondslag der waarheid. (Efez. 2 : 20—24; 1 Petr. 2 : 5; 1 Tim. 3 : 15.) Beschouwen wij de gemeente uit dit oogpunt, dan geldt het niet de verantwoordelijkheid der menschen, maar de macht