is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaste fondament Gods en zijn zegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal spuwen. Zich vóór dien tijd van de Gemeente te scheiden, zou niet anders zijn dan zich van het Christendom afscheiden , om Jood , Mahomedaan of Heiden te worden. Men hoort dikwijls zeggen, dat deze of gene zich van de Kerk heeft afgescheiden, terwijl hij zich slechts van een sekte in de Kerk, zij die groot of klein, algemeen erkend of veracht, losgemaakt heeft, en heeft opgehouden door zijn lidmaatschap daarvan haar goed te noemen en daarmede den Heere oneer aan te doen. De groote kerkelijke partijen of sekten in de Christenheid, zooals de Roomschen, Lutherschen , Gereformeerden, Anglikaanschen, maken ieder voor zich aanspraak op den naam van Kerk of Gemeente, en men heeft dien naam zelfs op de gebouwen , waarin men vergadert, overgebracht. Doch deze benamingen als Luthersche of Gereformeerde Kerk, enz., die de eene partij in onderscheiding van de andere aangenomen heeft, bewijzen, dat zij niets meer of minder dan een partij in de Kerk zijn. De gewone, gangbare wijze van spreken in deze, als: „onze kerk" of „ik behoor tot deze of gene kerk", enz., toonen ten duidelijkste aan, dat men aan een partij denkt, en dat de kennis van de eenheid der Gemeente , zooals het Woord Gods die daargesteld heeft, geheel is verloren gegaan. Noch het groote aantal harer belijders, noch haar meer dan driehonderdjarig bestaan doet deze gemeenschappen ophouden een partij te zijn; zij zijn het evengoed als de kleinere van andere benamingen, die een of twee honderd jaar later zijn ontstaan, en waarop veelal met geringschatting nedergezien wordt.