is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Heere bevolen! Hand. 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet, dan is de barmhartige Samaritaan bij uitnemendheid daar om zich over zulk eene ziel te ontfermen. Doch bij kennis komt dan een vertrouwen, dat zich openbaart in eene daad. Daar staat een kind op een rots, onder aan den voet bevindt zich de vader en die vader roept het, terwijl hij zijne armen uitstrekt, toe: zich te laten vallen. En als nu dat kind de vaderstem hoort, dan meet het niet meer den afstand, die het van den vader scheidt, dan overlegt het niet, zouden vaders krachten wel toereikend zijn, maar dan laat het zich vallen en voelt zich behouden. Ja als de Heere zoo tot de ziel komt, dan wordt met een Esther gesproken: kom ik om, dan kom ik om, mits ik den gouden scepter maar aanrake.

Het zaligmakend geloof, het is de geestelyke hand, die de Heere aan de van eigengerechtigheid ontledigde ziel geeft, om als eene arme bedelaresse tot den Heere te naderen. Het is de ledige emmer, waarmee het water des levens wordt geschept om niet. „ Zoo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving van zonden verkondigd wordt." Zalig die door verkiezende liefde tot zulk een hoorder of hoorderes wierd gemaakt, immers die mag het ook weten, deel te hebben aan de vergeving der zonden.

Staan wij ten leste nog stil bij den inhoud der verkondiging. Die inhoud is: de vergeving der zonden. Vergeving van zonden. En als van zelf wijs ik u op de noodzakelijkheid daarvan, maar ook op de heerlijkheid van deze weldaad Gods. Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods; en dat door den val in het Paradijs. Oor-