is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, evenwel, deze wondere geboorte heeft doorgemaakt. Mij dunkt, hoeveel jaren misschien dat feit reeds achter hem ligt en hoe oud hij ook worden mag, nooit zal hij zonder stille verwondering gedenken dien eersten dag des nieuwen levens, dat opgaan en aanlichten van den dageraad der genade, toen hij als een nieuw-geboren kindeke rond mocht zien in de nieuwe wereld van het Koninkrijke Gods!

Daaamee accordeert de leer van de onderstelde wedergeboorte zeker niet. We weten het óók wel, dat er oude Theologen zijn geweest, die de onderstelling hebben geuit, dat misschien de meeste uitverkorenen worden wedergeboren vóór, onder of na hunnen Doop. Maar wij weten evenzeer, dat dit nimmer kerkleer is geweest, en dat die Theologanten er zich wel voor wachtten deze veronderstelling tot uitgangspunt te kiezen voor onderwijs en prediking.

Thans is dat anders geworden. Men zegt in leering en geschriften: gij werdt gedoopt in de onderstelling, dat gij wedergeboren zijt. Gij hebt dus van kindsbeen af, in huis en op school, ook al merkt ge van uw wedergeboorte nog niets — want de kiem des nieuwen levens kan wel 20, 40 en nog meer jaren sluimeren, zonder dat er iets van tot openbaring komt— gij hebt u voor u zeiven te beschouwen als een kind, waarin die wonderdaad Gods geschied is. En zoodra ge tot rijper jaren komt, en alsnu kennisse des Evangelies erlangt, hebt ge, als ook tot uzelven gericht, de roepstem tot bekeering aan te hooren, en die roepstem op te volgen. Gij moet niet zeggen : een zondaar kan zich niet bekeeren! neen, maar zóó moet ge tot uzelven spreken: „indien het waar is wat mijn