is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden grondslag terug. De gewijde historie rust gelijk de geheele schepping op het stelsel van afspiegeling. Alles ziet elkander óóg in oog en tegelijk heeft alles één denkbeeld Gods tot grondslag."

Om in een enkel schriftwoord den geheelen inhoud van het boek Ruth samen te vatten, wijzen wij op de bekende profetie voor Israël, die tegelijker tijd de oude en altijd weer nieuwe geschiedenis der kinderen Gods is: »Ik zal ze lokken , daarna zal ik hen voeren in de woestijn ; en Ik zal naar hun hart spreken." Hosea II: 13. Naar aanleiding van dit schriftwoord verdeelen wij het leven van Ruth in: de lokking, de woestijn en de rust.

De lokking.

Gedurende den tijd dat er Richters in Isx-aël waren, vermenigvuldigden zich de oordeelen en kastijdingen Gods, omdat de zonden des volks zoo groot en zoovelen waren. Zoo geschiedde het, (even vóór het hoogepriesterschap van Eli) dat de Heere zijn volk sloeg met droogte, waardoor het land zijne inkomsten niet gaf, en er hongersnood kwamen velen, wier bezitting jaren achtereen weinig of niets opbracht, tot pijnlijke zorgen en zelfs armoede vervielen.

In dien tijd was er een man in Bethlehem (of Efrata) Eliméleeh genaamd, wiens vrouw Naomi heette en die twee zonen had: Machlon en Chiljon. Die man bezat land, maar ook hij deelde in den algemeenen ramp. Hij vreesde God niet en murmureerde tegen de plage van den hongersnood, evenals zijne zonen. In plaats van zich te verootmoedigen