is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het aangezicht des Heeren peinsden zij op middelen om de hand die Israël kastijdde te ontvluchten en besloten buiten het land der belofte, in het naburige Moab brood te zoeken en zoo mogelijk overvloed. Naomi, wier hart den Heere aankleefde, gevoelde hoe zondig dit besluit was; maar zwakheid van geloof en gehechtheid aan echtgenoot en kinderen deed haar zwijgen waar zij spreken , en toegeven waar zij tegenstand bieden moest; en nadat Elimélech zijn land verkocht had — voor zooverre zulks volgens de wet van Mozes mogelijk was — vertrok hij met de zijnen naar Möab. Maar hij kon het zwaard das Heeren niet ontvluchten. Elimélech stierf en liet zijne weduwe met hare zonen achter.

Keerde die weduwe nu althans terug ? Neen! hare zonen wilden niet, maar namen zich tegen het heilig gebod Gods Moabtische vrouwen, Ruth en Orpa. Zij vermenigvuldigden de zonden van hun vader , en de Heere die Elimélech geslagen had, sloeg ook zijne zonen Machlon en Chiljon, zoodat zij in Moiib stierven.

Toen kwam voor Naomi de dag der droefheid, want van man en zonen beroofd bleef de kinderlooze weduwe in het afgodische Moab alleen over, en, als ware het om den angel der smart pijnlijker, hare zelfbeschuldiging grooter te maken , kwam het gerucht tot haar dat de Heere Zijn volk Israël met barmhartigheid bezocht had en hun weer brood had geschonken. Wat zal Naomi doen? Lang, veel te lang reeds had zij den God harer vaderen ontvlucht; zij kan, zij wil niet in Moab blijven, waar zij zoo diepv is gewond. Zij wil wederkegren met schaamte; zij wil hare schande dragen voor God en voor haar volk belijden ,