is toegevoegd aan uw favorieten.

"Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• dan geen perken en grenzen? Mag men dan maar alles » van den kansel of van de katheder verkondigen, zonder »te vragen of het in strijd is met de bestaande kerkleer?"

En zoo kom ik tot uw derde punt, waarin gij spreekt over die grenzen, door het kerkgenootschap zelf gesteld. Gij ontveinst het u niet, neen gij komt er eerlijk voor uit: gij zoudt die grenzen en perken binnen welke de leervrijheid der Evang. Luthersche leeraren hier te lande door de constitutie onzer Kerk zijn omschreven, wel wat enger wenschen. Maar toch, zoo als ze gegeven zijn b. v. in de door u aangehaalde bepalingen van het Reglement op het Proponents-examen, acht gij ze nog eng genoeg, om op grond daarvan mij in bedenking te geven — dit is immers uw bedoeling? — «Behoort iemand met uwe meeningen

• wel langer in ons kerkgenootschap de betrekking van //Leeraar of Hoogleeraar te bekleeden? Zoudt gij eigenlijk «niet beter doen eene plaats te verlaten , waar ge zoo wei»nig op uwe plaats zijt?"

Gij ziet, geachte vriend, dat ik niet schroom de consequentie bloot te leggen, die gij welwillend genoeg waart met een — trouwens doorzigtig — kleed te bedekken.

Evenmin schroom ik u mijn antwoord op die bedekte gewetensvraag te doen hooren.

Dat antwoord luidt kortelijk aldus: Uit eigen beweging leg ik mijne betrekking niet neêr, zoolang uw gewetensvraag mij niet meer gewetenspijn veroorzaakt dan op het oogenblik dat ik deze regels schrijf Al wat niet uit het geloof geschiedt is zonde. Zoo lang ik de getuigenis in mij draag, dat ik met geheel mijn hart doe wat ik in mijn ambt verrigt, blijf ik op den post, die mij door de gestelde magt is aangewezen, waarnaar ik niet heb gestaan, aan welks hooge eischen ik voortdurend mij beijver