is toegevoegd aan uw favorieten.

"Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven twijfelen? Hoe komt het dat de Emmaüsgangers Hem niet aanstonds herkennen, dat Maria Magdalena Hem eerst voor den tuinman houdt? Hoe komt het, dat Paulus, op den weg naar Damascus den Verrezene ziet, terwijl zijne reisgezellen hem niet waarnemen, gelijk Stephanus alleen den hemel geopend zag, en den Heer aan Gods regterhand staande?

Niet waar? wij vinden hier iets hoogers dan zinnelijke aanschouwing. Wat zeg ik. Indien deze vrouwen, deze jongeren en apostelen, deze Stephanus en zoovele andere bloedgetuigen van later tijd, alleen hunne zinnen geloofd hadden, zij zouden den levende niet hebben gezocht, maar ook niet hebben gevonden. Wat zagen zij, en waar zagen zij hem? Den doode bij de dooden, in het graf? — Neen, voorwaar ! van het oogenblik dat zij het erkend hadden: Onze Heer leeft! was het graf hun niets meer. En of er ook in volgende eeuwen duizenden en millioenen naar dat Heilige Graf ter bedevaart zijn getogen, zij hebben den Heer er niet gezien, tenzij zij hem medebragten in hun geloovig harte. En ook wij, ook wij zullen den Heer niet zien, zoo wij Hem bij de levenden niet zoeken.

Daar gaan de vrouwen uit, om Jezus met hare kostbare gaven nog na zijn dood hare hulde te