is toegevoegd aan uw favorieten.

"Mijn zegenwensch"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ernstige zaak is, dat geld en goed, aanzien en eere hoe groote machten in de wereld zij wezen mogen, de ware blijmoedigheid en de zielerust niet aanbrengen. Het hoogste goed ligt in de hemelsche schatten, die door mot noch roest worden verteerd. Bekent dat eerlijk voor u zelf en handelt daarnaar in den omgang, bij de opvoeding uwer kinderen. Richt daarnaar uw streven, uw gedrag! — Weest waar, ouderen van dagen, die gevoelt dat de wereld u ontzinkt en bouwt in u zelv' de geestelijke wereld op van geloof, liefde, ernst en vertrouwen; vergeet het niet: de sierlijke kroon der grijsheid wordt op den weg der gerechtigheid gevonden!

Ik kan niet tot een ieder spreken in het bijzonder, en meer dan een reden weerhoudt mij van plechtige toespraken, zoo als die bij een gelegenheid als deze gewoon zijn. U aller lot gaat mij ter harte!

Blijden en droeven, gij die voorspoed hebt en die met zware zorgen hebt te kampen of een bitter kruis moet dragen — gij allen, van welken rang of stand ook, ontvangt mijn hartelijken heilwensch, mijn besten vredegroet. Nogmaals, weest gedankt voor uwe liefde en trouw aan mij en mijn huis. Wat mijn hart voor u gevoelt, kan ik slechts uitdrukken in een wensch — maar in dien wensch ligt mijn gansche ziel. De geest der waarheid leide u: dan zult gij bekennen dat God met u is, en gij zult uw hoogste levensheil hierin vinden nabij God te zijn!

Amen.