is toegevoegd aan uw favorieten.

Zacchéus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ons houdt. Daarom geschiedt ook tot ons dat woord van Zijnentwege: „Zoekt den Heere, terwijl Hij te^ vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is." Daarom laat Hij tons ook zoo menigmaal ondervinden, dat onze bakken, die wij ons zeiven uithouwen, of uitgehouwen hebben, geen water kunnen houden. Daarom laat Hij ons ook, nu hierin, dan daarin, teleurstelling op teleurstelling ontmoeten, opdat wij zien zouden dat de wereld, met al wat in haar is, te weinig en te klein is voor ons hart. O! zalig dan wij, als wij dit hebben 1 e e r e n zien, maar dan ook Hem hebben leeren zoeken. Want dan wordt ook bij ons 'twoord van den Psalmist bewaarheid ') „zij zullen den Heere prijzen, die Hem zoeken." Ja, dan wordt Hij geprezen als ,,'tallerhoogst en éénig goed/' geprezen als een God des aanziens en des ontfermens ook, die „menigvuldiglijk vergeeft."

Maar aangezien geen waarachtig zoeken en vinden, noch prijzen van God, bestaanbaar is buiten den Middelaar, — aangezien Hij „de weg" is tot den Vader, en „niemand tot den Vader komt, dan door Hem, zoo moet Hij, zoo moet die Middelaar daartoe ook door ons in Zijne reddende liefde en genade worden gezocht en gekend. H ij moet door ons gevonden worden, om door Hem den Vader te kunnen vinden. En heil ons! verlorenen die wij van nature zijn, dat H ij ons zoekt, opdat wij Hem zouden zoeken, en zóó Hem zouden kunnen vinden! Daarbij wensch ik u en mij zeiven in deze ure te bepalen. Zij 't tot lof van Zijnen en van Zijns Vaders grooten Naam, door den Heiligen Geest! /ij 't voor nog verlorenen en reeds gevondenen, voor heil— begeerigen en geloovigen tot een rijken zegen. Komt, stellen wij ons daartoe eerbiedig voor 'sHeeren aangezigt, en roepen wij Hem aan in 't ootmoedige GEBED.

Lukas XIX : 1—10.

„En (Jesus) ingekomen zijnde, ging door Jericho.

En ziet, er was een man, met name geheeten Zacchéüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk." enz.

1) Ps. 22 : 27.