is toegevoegd aan uw favorieten.

Door Gods genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedheid, niet e'énmaal ben ik daardoor verhinderd geweest mijn dienstwerk te doen. Waar zoovele predikanten hebben te klagen over een inkomen, te klein om hun huisgezin te verzorgen, hebben wij daartoe nimmer reden gehad. En hoewel er zooveel over den finantieëlen toestand der kerken wordt geklaagd, heb ik hiervoor in geen mijner gemeenten ooit te klagen gehad. Noch te Rouveen, noch te Bierum, noch hier was de gemeente boven haar draagkracht belast en ik had het groote voorrecht, bijna nooit behoeven aan te dringen op meerdere offervaardigheid. Ik ken dit alles aan de genade Gods toe.

De prediking te Bierum was van den aanvang af zoo gezegend, dat velen van de Hervormde Kerk zich bij ons voegden, zoodat het oude kerkgebouw weldra te klein werd en een nieuw schoon kerkgebouw het oude verving. En hier te Niezijl is de Chr. school voor mij een bewijs, dat de prediking en andere arbeid niet vruchteloos was. Voorspoed in huis en daarbuiten, wTaarlijk mij en den mijnen past het met den psalmdichter te zeggen: Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijne weldaden. Daar zijne voorzienigheid ook over de kleinste dingen gaat, mogen wij ook daarin de gunst Gods zien. Hij heeft alles in zijne hand en neigt het hart des menschen als waterbeken tot alles waartoe Hij het wil. Hij, die een boozen geest zond tusschen Abimelech en de burgers van Sichem, zoodat zij elkander verdierven, heeft ons èn hier èn in de andere kerken daarvoor genadig willen bewaren; wij hadden steeds een geest der liefde over ons en de gemeenten, die wij dienden. Wat aangename kerke-