is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods weldadigheid gedacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voeg ik bij het genoemde den zegen, dien de Heere gaf in mijn huisgezin, dat hij mijn vrouw en kinderen met mij spaarde; wel zijn twee hunner van ons gegaan, de dood heeft geen scheiding gemaakt, al dreigde Hij meer dan eens, dan moet ik die zegeningen overziende uitroepen: O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden uws tempels.

Voor en boven alles dan Gode de eer, en aan U gemeente de dank voor wat gij voor mij en de mijnen hebt willen zijn en doen. Ik hoop in de mogendheden des Heeren voort te gaan. Bidt voor mij, dat ik voorts getrouw en bekwaam gemaakt worde tot mijn werk. Doet het werk van Aaron en Hur. De Heere make voorts Zijn weldadigheid groot over ons, opdat de gemeente uitgebreid worde, toeneme in^ ledental, vordere in godzaligheid, inwerke op de wereld en wij allen eenmaal uit genade om de verdiensten van Christus verwaardigd worden, Hem volmaakt te danken en te dienen. Amen.

DANKGEBED.

Psalm 103 : 1 en 2.

Loof, loof den Heer mijn ziel! met alle krachten

Verhef zijn naam zoo groot zoo heilig 't achten, Och of nu al, wat in mij is Hem preez!

Loof, looi, mijn ziel, den Hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden

Vergeet ze niet. 't is God die z' u bewees:

2

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven Hoeveel het zij genadig wil vergeven Uw krankheen kent en liefderijk geneest

Die van 't verderf uw leven wil verschoonen Met goedheid en barmhartigheid u kroonen Die in den nood uw redder is geweest.

Zegen. 134 : 3.

Dat's Heeren zegen op u daal;

Zijn gunst uit Zion u bestraal!

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer.

Looft, looft dan aller heeren Heer.