is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidsrede naar Handelingen XX: 31, 32, gehouden te Broek op Langendijk, den 28 September 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaadheid niet, die gij dragen moet. Het is beter om Jezus wil verdrukt te worden dan een vriend der wereld te zijn. Ook uwer gedenk ik voor den troon der genade. Gij zijt Gode aanbevolen!

Wat mij heden ook nog tot eene vertroosting is, het is, dat ik nog enkelen uit mijne eerste gemeente hier mag zien, die mijne vrienden waren. 'Zegen ook over u, Geliefden! Gij in het bijzonder zijt mij dierbaar, mijn Broeder in den Heere ! 1) die reeds geroepen zijt geworden voor den kerkeraad uwer gemeente, omdat gij niet gevreesd hebt voor den naam uws Heeren te strijden. Vrees niet, mijn Broeder! die met u is, is meer dan die tegen u zijn. Wees standvastig in het geloof en verblijd u, als gij smaadheid moogt lijden om dien Jezus, die voor u met doornen gekroond, voor u aan het vloekhout genageld werd. God make u sterk! God bouwe u op! Voor u in het bijzonder vraag ik genade, en ik zal die voor u blijven vragen. Gel.! Gods zegen over u en de uwen !

Ontvangt allen mijnen dank en mijne zegenbede, die uit belangstelling tot dezen tempel kwaamt, om mijn afscheidswoord te hooren. De Heer zegene u allen!

Maar voor u, mijne gemeente ! weder mijne laatste groete, mijn laatste woord. Wees gedankt voor zoo uitnemend veel liefde, als gij mij hebt toegedragen. Weest allen gedankt en gegroet ook van mijne betrekkingen! U zal ik nooit vergeten, u zal ik gedenken, als ik mij buigen mag voor den lieer! Gel.! waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een' iegelijk met tranen te vermanen. En nu, Broeders! ik beveel u Gode en den woorde zijner genade, die rnagtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden ! Als P a u 1 u s zoo gesproken had, heeft hij met hen allen gebeden. Verootmoedigen ook wij ons alzoo voor den Heere. Zoo er liefde is jegens elkander, zoo er kennis is des Heeren en de Geest des gebeds, laat ons dan elkander aan Hein opdragen. Heere Jezus! bid Gij zelf voor ons. Vader ! verhoor Gij deze onze bede: Amen.

Nazang: Psalm 121: 1 en 4.

Na het uitspreken van den zegen werd de leeraar op aandoenlijke wijze verrast, door dat de gemeente staande zong Gezang 192: vs. 10.

1) Klaas Pz. Bakker.