is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen, behouden in de hoop, afwachtende met volharding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergenoegen. Hij mogt terstond hopen, dat hij geheel verlost van zijne zonden, geheel verlost van zijne knechtsgestalte, eens uitblinken zou in het Koningrijk des Vaders; — maar hij moest zich laten welgevallen, dat tot hem gezegd werd: uw leven is met Christus verborgen in God. Als Christus, die ons leven is, geopenbaard wordt, clan zult gij ook met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Behouden —zonder twijfel,—maar vooreerst nog in een ligchaam, dat dikwijls meer tegen, dan medewerkt in den strijd tussehen vleesch en geest. Behouden zonder twijfel, maar nog niet zoover gekomen , dat men anderen op zijne heerlijkheid wijzen kan en zeggen: Ziet, wat het is, opgenomen te zijn onder de zonen des koningrijks. Behouden zonder twijfel, maar nog niet toegelaten in het binnenste heiligdom, nog niet zich baden, zich verlustigen , zich onuitsprekelijk gelukkig gevoelen in het volle genot van het licht, de rust, de vreugd der hemelen. Behouden, ja, maar in de hoop, in de hoop der regtvaardiging, des eeuwigen levens, om in de hoop te blijven leven tot dat gij, gij die alzoo behouden werdt, het einde uws geloofs ziet, verkrijgt, geniet; totdat gij het volmaakte aanschouwt; totdat gij, maar dan niet in dit uw ligchaam, niet in deze uwe vernedering, uwe hoop ziet en dus niet meer hoopt; totdat gij in het huis uws Vaders huisgenoot wordt! Dat verwacht gij van de toekomst, kinderen Gods, dat gij voor de zeer gebrekkige voorstelling uwer verbeelding de heerlijke werkelijkheid der hemelsche zaligheid in de plaats ziet komen , als het voorhangsel, daar de Hoogepriester des Nieuwen Verbonds ingegaan is, u niet meer van het Heilige der Heiligen scheidt. Verheugt u met eene zeer groote vreugde in deze uwe hoop, en stelt u voorloopig te vrede met de zekerheid, dat gij u behouden moogt achten. Ongeduldig worden, hoe ligt ook te verklaren, zou in u niet te regtvaardigen zijn. Moest gij met gelooven aanvangen, gij moet er mede voortgaan. Bragt het geloof u terstond tot de hoop, op aarde brengt