is toegevoegd aan uw favorieten.

"Hunne teekenen tot teekenen gesteld"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Sta mij toe, dat ik aan U, persoonlijk deze vlag toebetrouw, die voor het volk van Transvaal bestemd is. En nu, eer dat die vlag in uw hand overgaat, nog slechts dit ééne: leg uw hand in de mijne, en geef daarmêe aan dit volk de gelofte, dat nooit, wat ook de toekomst brenge, deze vlag vallen moge in de handen van den Brit."

En zoo is gedaan. Die handslag is gegeven. Het raakt ons daarom te meer, wat er met die vlag geschiedt.

Zag toen reeds het helder oog, bij schijnbaar onbewolkten hemel, de teekenen van een alweder dreigend onweder? Hoe het zij, de orkaan is losgebroken met ongekende hevigheid, en thans grijpt ons dat woord, die gelofte, aan met onbeschrijfelijke kracht.

Zal het dan nu toch gebeuren? En zoo ja, zeker niet door latheid of ontrouw aan het gegeven woord!

Zal de godvergeten hand die vierkleur neêrhalen, verscheuren, vertreden?

O weest eerlijk, — kwam ook in uw ziel de gedachte niet reeds op: Wat mocht ons bidden baten? Hoe ijdel bleek telkens ons geloof, onze hope! Hoe zal de wereld ons straks tarten! Heere, wat zult gij dan met uw grooten Naam doen!

Stil van verslagenheid en stom van verbazing zijn we, wanneer het ééne bericht na het andere meldt, hoe de roover wint en dwingt en perst. Onze matte, trage, zoo spoedig ingezonken ziel heeft nieuwe spankracht noodig tot het gebed. In dat besef hebben we ons bij vernieuwing saamvergaderd voor het aangezichte Gods. Om den altijd hooger stijgenden nood op te dragen aan den troon der genade. Doch ook, om rust te zoeken voor ons eigen geslingerd hart in God en in zijn Woord. We hebben behoefte, om licht op te vangen over dezen zoo donkeren weg Gods in het Heiligdom, opdat we niet vallen in twijfelmoedigheid, maar veeleer steeds duidelijker de hand Gods leeren zien, en bekennen, dat Hij zich verheerlijken zal, ook door al dat bloed, die tranen en dat lijden heen.

Komt, gaan we dan tot Gods Getuigenis, en beluisteren we een woord, een smartkreet van den psalmist, door hem geslaakt, toen hij zijn volk zag overgeleverd in de handen van den vijand.