is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewaart uzelven in de liefde Gods

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op mijn dienst en mijn verkeer onder u, hoeveel reden heb ik dan tot beschaamdheid. Hoeveel krachtiger had ik het Woord Gods moeten prediken. Hoeveel krachtiger de ploegschaar der scherpe wetsprediking moeten aanwenden, dat die mij hoorden mochten worden uitgedreven uit de zorgeloosheid en eigengerechtigheid, ja als uit zichzelven tot Christus.

Hoeveel rijker had ik de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus moeten voorstellen, de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus' genade en heil.

Die niet ontdekt waren aan hun verloren en verdoemelijken staat, het had niet moeten blijven bij een vermanen van den kansel, maar ik had hen ook in bizondere ontmoeting met tranen moeten vermanen, dat ze smeeken zouden om ontdekkend licht.

Zoo er waren, die den weg der zelfverheffing en der opgeblazenheid bewandelden, ik heb hen wel van den kansel vermaand, maar ik had het hun ook onder vier oogen ernstig en nadrukkelijk moeten zeggen, hoe zij zichzelven en anderen in het licht stonden, en met den rug naar Christus.

Zoo er waren, die heimelijk op ongerechtige paden wandelden, ik heb het hun wel van den kansel gezegd, maar ik had het hun ook onder vier oogen moeten voorhouden, dat zij het Koningrijk Gods niet kunnen ingaan, tenzij zij zich tot God bekeeren en nieuwe schepselen worden.

Ik ga van u, niet als een, die voldaan en tevreden is over zijn dienst onder u, neen — het is alleen het gezicht op onzen Dierbaren Borg Jezus Christus, Die de zonde Zijns volks heeft verzwolgen in den stroom van Zijn bloed en wegneemt door Zijne gerechtigheid, dat mij het hoofd uit de gebreken doet opheffen. En van alle goed in mijn dienst komt aan 's Heeren genade alleen de eere toe. En welk dienstknecht des Heeren zou de begeerte vreemd zijn, dat God alleen verheerlijkt wierd en hijzelf, arm schepsel, geheel mocht wegvallen? En met hoeveel zwakheid en gebrek ik het ook moge gedaan hebben, maar het Woord Gods heb ik u vele