is toegevoegd aan uw favorieten.

Taak en loon van den evangeliedienaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu trachtten zij Paulus en Apollos en Petrus te maken tot leeraars van onderscheiden stelsels en tot hoofden, van drie scholen en partijen.

En zóó zocht satan de prediking des Woords te verijdelen en te doen mislukken en het werk des Heeren te verwoesten. Zoo werd Gods akkerwerk en bouwwerk ten ernstigste bedreigd.

Hiertegen keert de apostel zich in dit deel van den brief. Neen het evangelie is niet jeen philosofisch stelsel; welks schitterende en wegslepende en beweeglijke prediking bedoelt, het verstand te vervullen met een wijsheid als die der wereld, en het gemoed te vervullen met aandoeningen en stemmingen, en aan de zinnen een aesthetisch genot te geven.

II: 9, Neen het Evangelie is niet de vrucht van waarneming met

oog of oor, noch het resultaat van diepzinnig nadenken,

II: 9. 10. maar het is een genadegave Gods door goddelijke openbaring geschonken,

II: 11, 12. en welke gave alleen aangenomen en gekend en genoten kan worden door hen, die den Geest Gods ontvangen hebben. Het Evangelie is de kracht Gods tot zaligheid.

Het is het goddelijk getuigenis aangaande Christus en dien gekruisigd, de kracht Gods en de Wijsheid Gods,

den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker voor een arm en ellendig en verloren zondaar.

En de in dit Evangelie geopenbaarde Zaligmaker en zijn aangebrachte zaligheid worden niet gevonden van of gegeven aan verstandigen en wijzen, die kennen en verstaan,

maar aan hen, die van harte gelooven en vertrouwen en aannemen, wat God hun in het Evangelie geeft.

En God bouwt zijn Kerk, zijn Israël, zijn volk, aan hetwelk Hij hemel en aarde ten erve geeft, niet uit aanzienlijken en machtigen en geleerden en geëerden,

maar uit de lagen van staat, de armen, de ongeleerden, de

ongeachten.

En het Evangelie dient niet, om te verklaren maar om te zaligen. En waar het de wereldwijsheid verwerpt, daar brengt het een goddelijke wijsheid en maakt het den dwaze wijs tot zaligheid.