is toegevoegd aan uw favorieten.

Onwil en onmagt om tot Jezus te komen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten goede. God werkt liet willen. God maakt dat men begeert zijn wil te doen. En die wil is, dat men kome tot den Zoon, dat men in Hem geloove, dat men Hem aanneme, om door Hem opgewekt te worden ten laatsten dage!

2. Over deze daad Gods spreekt de Heiland tot de Joden. Zij is noodzakelijk, zij is mogelijk. Noodzakelijk, want de mensch wil niet. Mogelijk is zij, die heerlijke Godsdaad. Zou Hij die eene wereld schiep, ook niet eens menschen hart kunnen herscheppen? De mogelijkheid wordt zekerheid, wanneer wij zien op zoo velen, wier wil Hij ten goede, tot het geloof in Christus overboog. Ook zij waren eenmaal onwillig, nu zijn zij het tegendeel. .Ja, de gemeente van Jezus Christus is eene zeer gewillige gemeente. Ook hierin is de vinger Gods duidelijk op te merken. Nog altijd heeft Hij, als zijne ure gekomen was, het getoond, dat het onmogelijk is de verzenen tegen de prikkels te blijven slaan. Goddelijk, onwederstaanbaar was de herscheppende kracht Gods. De wolf werd een lam! Dan was het: „Gij zijt mij te sterk geworden, Gij hebt overwonnen. Gij hebt het willen in mij gewerkt, het willen en het volbrengen. Dit is het wat alle opregte geloovigen gaarne, van ganscher harte belijden. Zij belijden hun komen tot Christus als eene daad van Gods almagtige hand.

Alzoo is er de heerlijkste overeenstemming tusschen de ervaring van alle ware geloovigen en de verklaring van Jezus Christus in onzen tekst. Ja! de juistheid van die verklaring wordt door de ondervinding der geloovigen gestaafd. Het is, gelijk de Heiland gezegd heeft: „niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem trekke".

Ik wil bij de verklaring van dit woord u eerst voor