is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe die beeldspraak door Petrus wordt aangewend en uitgewerkt.

Immers, bij den tempel Gods denken we ook aan de priesters van Jehovah, die in den tempel dienen, en bij'die priesters denken we tegelijkertijd aan offeranden, door de priesters geofferd en dat alles tot verheerlijking des Heeren. Al die gedachten zien we in de beeldspraak van onzen tekst vereenigd, zoodat we daarin het antwoord lezen op de vraag, wat tot de opbouwing en den wasdom der gemeente Gods wordt vereischt.

Opbouwing in wasdom, in het licht van den tekst, doet ons denken:

I. Aan het heerlijk bouwwerk Gods;

II. Aan het heilig priesterschap der geloovigen;

III. Aan de offeranden Gode welbehagelijk;

IY. Aan het bijzondere doel hier door

Petrus beoogd.

I.

Is het niet een eerste gedachte M. H. welke onder onze aandacht komt bij het aandachtig lezen onzer tekstwoorden, dat daarin sprake is van een heerlijk bouwwerk Gods? Een gedachte, welke we én in het Oude, én in het N. Testament zoo herhaalde malen aantreffen, als het gaat over de kerk des Heeren, de Gemeente des levenden Gods. En dat Petrus in den tekst geen ander bouwwerk kan bedoelen, blijkt duidelijk hieruit, dat hij niet slechts spreekt van een huis, maar bepaaldelijk van een geestelijk huis. Hierbij dient aanstonds tweeërlei te worden opgemerkt, namelijk: dat deze beeldspraak in