is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tegenovergestelde wekt Petrus de geloovigen op. 1 at gebouwd worden staat in nauw verband met het vooraf gebruikte woord „opwassen". In hoofdzaak zijn gebouwd worden en opwassen één, maar het is niet hetzelfde, van welke zjjde men de zaak beziet.

Het eene staat tot het ander vrijwel in verband als oor aak en gevolg. God de Heere is het die bouwt, en alleen dan en daar, waar de Heere werkt, kan van opwassen in den goeden zin van het woord sprake zijn. Met dat bouwen, voor zoover dit middellijk door menschen geschiedt, gaat het als met het werk van den landman. De ééne zaait, de andere plant, een derde maakt nat, maar groei en wasdom geven kan God alleen. Zoo ook kunnen wij dienaren des Heeren wel bouwen, maar al ons werk is vruchteloos als de Heere, het niet zegent.

Om te arbeiden, om te bouwen komt ook onze Synode saam, maar met al de wijsheid en welsprekendheid van Grieken en Romeinen zal zonder Gods hulp en zegen de arbeid der Synode geen blijvende vrucht afwerpen.

Gelukkig de dienaren, en gelukkig de gemeenten , die hiervan diep doordrongen zijn. Dan wachten we geen heil van menschen, dan steunen we niet op hetgeen uit den mensch is, dan is ons oog alleen op den Heere, en onze verwachting alleen van Hem. Dan bouwen we wel, maar we doen het met de bede, dat we ook zelve mogen gebouwd worden, zonder daarbij uit het oog te verliezen, dat het met ons bouwwerk gaat niet om een huis van hout of steen, maar om een geestelijk huis. Menschen bouwen voor den tijd, God bouwt voor de eeuwigheid.