is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanschouwen; zij maakt ons opmerkzaam op het gevaar van ons leven; zij wijst ons op het kostelijke en nimmer falende geneesmiddel ter redding voor onze ziel en ons lichaam; zij schildert ons de grootheid van onze ongerechtigheden; zij doet ons aanschouwen den almachtigen en gewapenden arm van den toorn Gods; Zij spreekt van het ontzettend gericht; van de \ reeselijke vierschaar, die gespannen zal worden op de wolken des hemels; zij maakt ons bekend met den Hechter, die het boek der zeven zegelen zal verbleken, van het staan voor dien witten Troon van kleinen en grooten; zij stelt ons God voor als een wreeker van het kwade; maar ook als een Vader van barmhartigheid en liefde in Christus zijnen Zoon. Het is eene rechtvaardigende en heiligende kennis, want zij doet ons Hem zien, die ons van God geworden is tot rechtvaardigmaking en heiligmaking. Het is eene kennis die ons heiligt door de waarheid; en eene kennis van die godzalige waarheid.

Het is eene kennis, die ons doet zien de groote liefde Gods ons ten goede, en die daardoor een vuur van wederliefde in ons doet ontbranden, door een sterke begeerte om tot Gods eer te leven. Het is vervolgens ook eene vertroostende kennis; zij stilt onze ontroerde ziel; zij brengt vrede in onze beschuldigende conscièntie; zij schept vreugde in ons hart meer dan eenig ding; zij sterkt ons in iedere verdrukking; zij doet ons met blijdschap den dood te gemoet gaan; zij schenkt ons licht in de donkere vallei des doods; zij geeft hoop op het eeuwige leven.

Het is in één woord een kennis die onmisbaar is; maar ook een kennis die iemand gelukkig maakt, wanneer hij haar bezit.