is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

aan de voleinding, dan zal Hij haar aanvaarden, dan begint de bruiloft des Lams, dan vangt de eeuwige en volmaakte blijdschap aan. Dan worden Christus, Engelen en gemeente, in vollen nadruk één.

Aan de voleinding der wereld, dan zal Jezus zijne heiligen zijnen Yader voorstellen; Hij zal dan het koningrijk Gode en den Yader overgeven. Dan vat Hij de bruid bij de hand en brengt haar in zijn huis, en met alle heerlijkheid zal Hij haar den Yader voorstellen.

Aan de voleinding der wereld, is de volmaking van Jezus heerlijkheid. Dan zal Hij komen op de wolken, met groote kracht en heerlijkheid, met eene eeuwige heerlijkheid. Dan aan het einde der wereld, zal Jezus ophouden om het werk eens advokaats te doen, of voorbidder voor zijne gemeente in den hemel te zijn, alleen zal zijne heerlijkheid altoos duren. Het zal in alle eeuwigheid gedacht worden, dat Jezus de Middelaar is geweest, en dat Hij is de Zaligmaker, die ons tot het leven en de onsterfelijkheid overgebracht heeft, en op dezen grond zullen de tongen van alle heiligen zich laten gebruiken, om in alle eeuwigheid deze heerlijkheid te roemen.

Bij de voleinding legt Jezus zelf het hemelsche lied in den mond zijner verloste schaar, het lied, dat luidt: „Hem die ons heeft liefgehad, en ons in zijn bloed gewasschen heeft van alle zonden, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijnen Yader; Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid."

Tot aan het einde der wereld is Jezus zijne gemeente nabij, met zijne schatten en gaven, met zijn Geest en genade, met alles wat haar ten beste kan