is toegevoegd aan uw favorieten.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het u benauwd gemaakt door Hem u voor oogen te schilderen, evenmin de strengheid als de liefelijkheid van het evangelie bedekkende. Ik heb u geplaatst voor een besliste keuze tusschen leven en dood. Ik heb u niet gespaard. Ik heb bovenal uw Christendom niet gespaard. Ik heb u niet met donderende bedreigingen in slaap gewiegd, maar met de prediking van vrede door Christus heb ik den vrede uws doods bedreigd. Ik heb u gebeden alsof God door mij bade — ja, amen, God heeft door mij gebeden; Zijns de eer, mijns de schande — ik heb u gebeden alsof God door mij bade: laat u met God verzoenen. Ik heb al mijn werk met veel ontrouw van mij, maar toch ook met iets van de liefde van Hem gedaan : en iets van Hem is van eeuwige waarde. Ik heb zoo tot u gesproken, dat een der hoorderessen van mijn laatste prediking mij het getuigenis gaf: gij zijt rein van hun bloed. Ik roem alleen in het bloed van Christus. Ik oordeel niemand, ook niemand dergenen die mij oordeelen. Uit liefde zeg ik: blijf van mijn woord af. Want niet van alles wat hij onder u gezegd heeft, maar van de kern van wat hij onder u gezegd heeft, van Gods Woord in zijn woord durft ook deze evangeliedienaar het zeer uit de verte Paulus na te spreken: Al ware 't ook dat wij, of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigde, buiten 't geen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Ik oordeel u niet, maar het woord dat ik tot u gesproken heb, zal u oordeelen, u en mij, omdat het 't woord was van de liefde van Christus.

De liefde van Christus, die in mijn woord tot u gekomen is, heeft ons verbonden, ondanks alles wat ons van elkander wilde scheiden. Het is mij gebleken uit uwe belangstelling in mijne prediking, die niet daalde maar eerder klom, en die wel geschikt was om mij de uren dat ik voor u mocht optreden tot feesturen te maken. De vele stille en toch zoo welsprekende teekenen uwer liefde zijn mij daaraan telkens komen herinneren. En als er soms nog twijfel dienaangaande in mijn hart was overgebleven,dan zijn de laatste weken wel geschikt geweest, om dien twijfel weg te nemen. Ik wist wel dat velen mij liefhadden; maar ik wist niet, dat zoo velen mij zoo liefhadden. Gij hebt wel alles gedaan wat gij doen kondet, om