is toegevoegd aan uw favorieten.

De gelukkige ure van Christus levendmakende stem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het aanmerkelijke voorrecht dat beloofd wordt, namelijk, teven: zij zullen leven. 3. Het krachtige middel van dit geestelijke leven, namelijk: de stemme des Zoons Gods. 4. De wijze van toepassing van dit gezegende middel, namelijk, het hooren van de stemme des Zoons Gods. 5. De zekerheid van deze hulp, of de verzekering die gegeven wordt dat het geschieden zal, wij worden er van verzekerd door eenen dubbelen eed: Voorwaar, voorwaar, en met eene dubbele belofte uit de mond van Jezus: Ik zeg u, de dooden zullen hooren, en die hooren, zuUen leven. En 6. den gelukkigen tijd die tot dit alles gezet in, namelijk eene ure; opdat het geloof en de hoop niet in het onzekere mochten wandelen, maar iets in de handen zouden hebben zoowel als in verwachting; zoowel iets in het tegenwoordige als iets voor het toekomende om er op te zien; hierom wordt die gelukkige ure, van welke eene eeuwigheid afhangt, voorgesteld, niet alleen als eene toekomende, maar ook als eene tegenwoordige ure. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, de ure komt en is nu, wanneer de dooden zullen hooren de stemme des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Hier is dan een goed fondement, om heden het geloof te oefenen. Ik zou hier kunnen aanmerken:

Dat de gelukkige tijd, waarin doode zondaars de stem des Zoons Gods zekerlijk hooren zullen, en dat zij, die hooren, teven zullen, een tijd is, die gezet is tot eene ure.

Dezelve is niet alleen gezet tot een jaar, genaamd het jaar van des Heeren welbehagen; en tot eenen dag, genaamd de dag Zijner heirkracht, maar als het ware een uur van eenen dag, ja tot een oogenblik van een uur. Men Feest van eene oogenblikkelijkc bevochtiging, Jes. 27 : 3, maar daar is geen oogenblik des tijds, waarin wij niet op Christus mogen zien om Tiet leven, en om eene levendmakende kracht; want de ure komt en is nu, wanneer de dooden zullen hooren, enz.

Doch omdat de bijzonderheden hier velen zijn, zoo zal ik de formaliteit van eene leering voorbij gaan, en allieen voorstellen: 1. Eene korte verklaring van de bijzonderheden in den tekst. En 2. de toepassing van dezelve.

A. Wat de verklaring aangaat, ik zal, door des Heeren ondersteuning, een kort woord over elk dier zes bijzonderheden, zoo even gemeld, voordragen.

Het eerste hoofdstuk behelst dan, den droevigen staat daar wij allen van nature in zijn; wij zijn dooden, en in eenen staat des