is toegevoegd aan uw favorieten.

De gelukkige ure van Christus levendmakende stem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorden," Joh. 3 : 17. Het is waar, Hij maakt doorgaans gebruik1 van de wet, in eene ondergeschiktheid aan het Evangelie, schrik en vrees, overtuiging van zonde en van toorn verwekkende,, langs welke Hij zijnen weg baant; maar de eigenlijke stem van Christus, gelijk Hij de Zone Gods en de Verlosser is, die „tot Sion gekomen is om de goddeloosheden af te wenden van Jakob, Rom. 11 : 26, is eene stem die niet dan van liefde, van genade, van barmhartigheid en van zaligheid klinkt, voor den allergrootsten zondaar die dit Evangelie hoort. De stemme des Zoons Gods is hier een stem van vergiffenis aan schuldige zondaren, zeggende: Ik, Ik ben het, die uwe overtredingen uitdelg, om mijnent wil, enz. Het is eene stem van genezinigt aan kranke zondaren, zeggende: „Ik ben de Heere uw Heelmeester," Exodus 15 : 26. Het is eene stem van zaligheid aan verloren zondaren, zeggende De Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is eene stem van reiniging aan vuile zondaren, zeggende: „Daar is eene fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid," Zach. 13:1, en „het bloed van Jezus Christus, den Zone Gods, reinigt van alle zonden," 1 Joh. 1:7.

Deze stem is de stem Gods in Christus, de wereid met zich zelve verzoenende, en het woord der verzoening in onzen mond leggende Het is het geluid van eene blijde boodschap, dat „ons geboren is een Zaligmaker, welke is Christus de Heere" Luk. 2 : 11. Het is de stem van eenen vriend, en van eeneti wonderlijken liefhebber in den hemel; eene stem die gehoord wordt boven den top van al de bergen van zonde, schuld en afscheiding, Hoogl. 2:8: „Dat is de stem mijns liefsten; ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen." —

Ik kan nu niet blijven staan om de eigenschappen en uitwerkingen van deze stem voor te dragen, hetwelk mogelijk in het vervolg wel zal voorkomen, wij mogen verzekerd zijn, dat dezelve eene stem is vol Goddelijke Majesteit, verklarende dat die is de stemme des Zoons Gods. zoodat wanneer dezelve gehoord wordt- zij de ziel vervult met ontzaggelijke indrukken van Gods Majesteit: het is eene stem vol Goddelijke barmhartigheid aan een ellendig zondaar, alzoo de zaligheid daardoor medegedeelid' wordt; het is eene stem vol Goddelijke kracht, want het is de schepter Zijner sterkte, die uit Sion gezonden wordt, waardoor „Zijn volk zeer gewillig wordt gemaaid op den dag Zijner heirkracht," Ps. 110 : 2, 3, en dus is het ook eene stem vol van

.

É