is toegevoegd aan uw favorieten.

De gelukkige ure van Christus levendmakende stem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van God is; het is „een aannemen van Zijn getuigenis,, en een verzegelen dat God waarachtig 'is," Joh. 3:33; hetgeen nu goed en waar is, dat is ook „aller aanneming waardig/'

1 Tim. 1:15; dit is „de liefde der waarheid aan te nemen/

2 Thess. 2: 10. En dit hooren is ook eene toestemming aan de waarheid en goedheid van de belofte, als „ja en amen in Christus," 2 Kjor. 1:20; aan de beloftenissen Gods niet twijfelende door ongeloof, maar sterk zijnde in het geloof, gevende God de eer," Rom. 4:20; ook is het eene toestemming met eene hartelijke en bijzondere toepassing; want „met het harte gelooft men ter rechtvaardigheid, Rom. 10: 10, en gelbovende „omhelzen wij de beloften," Hebr. 11:13, en gelooven de boodschap des levens en der zaligheid, voor ons zeiven in het bijzonder zeggende: „Wij gelooven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden," Hand. 15:11, berustende dus op de macht en de getrouwheid van God, ter vervulling van al Zijne woorden der genade, ,,ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd is, Hij ook machtig is te doen," Rom. 4:21. — 4. Het geeft te kennen zulk een hooren van Zijne stem, dat men de Goddelijkheid van die stem erkent, als eene stem die zijne Godheid verklaart, en dat Hij de Zone Gods is; het is de wil' Gods dat „zij allen den Zoon eeren, gelijk zij den Vader eereiij" vs. 23. Een geloovig oor dat Zijne stem hoprt eert Hem, in de Goddelijkheid van Zijnen persoon, als de Zone Gods; in de Goddelijkheid van Zijne ambten, als de van God gezonden en gezalfde Middelaar; in de Goddelijkneid van Zijn bloed en gerechtigheid, als zijnde dat het bloed en de gerechtigheid van God; in de Goddelijkheid van Zijn Woord, als het Woord Gods; en dus in de Goddelijkheid van Zijne stem, als de stem Grxis, als de stem van de Zone Gods.

Merkt, ten opzichte van dit hooren op: 1. Dat de stem van een mensch het oor raakt, met een uitwendig geluid; maar de stem van den Zone Gods raakt net hart, met eene inwendige krachtdadigheid. De stem van den Zone Gods dan te hooren, is niet alleer een hooren met het oor, maar een gelooven met het hart de dooden zullen Zijne stem hooren, en die ze gehoord' hebben zullen leven. 2. Allen die ze hooren, zullen leven; het is waar, allen die dood zijn zullen niet hooren, want velen hebben ooren, maar hooren niet, en hoorende hoóren zij niet in dien zin als ik verklaard heb; maar „al wat Mij de Vader geefti