is toegevoegd aan uw favorieten.

De gelukkige ure van Christus levendmakende stem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luistert geloovïg naar de stem van 'Christus, welke zegt: „Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooTt. zal leven, al ware hij ook gestorven," Joh. 11 : 25. Rij kan u in een oogenbük het leven toespreken- bedenkt dan gedurigiijk wie Hij is, die van den hemel tot u spreekt; dat het de Zone Godjs is, die al de genade Gods, al de volneid Gods, al de wijsheid, a! de macht- en al het leven Gods in zich heeft. Dit hooren van Hem als den Zone Gods, en den Gezondene van God. om den dooden het leven te geven, is Gods middel en ordonnantie om de dooden levend te maken. De hoop des levens wordt langs dezen weg in een oogenblik verkrejjen, en ik hoop dat er eenigen zijn, dit heden bewust zijn dat het zoo is.

Hoe: hebt gij geen hoop, dat gij die dood zijt. levend gemaakt zult wordenIs dit zulk een groote zaak ? Gij zult u daar niet zoo over verwonderen, wanneer gij de stem van den Zone Gods hoort zeggen van den hemel: Ik ben dood geweest, en Ik leef; Ik, de eeuwige Zone Gods, die eenwezig met den Vader en den Heiliger Geest ben, heb uwe menschelijke natuur aangenomen, opdat Ik voor uwe zonden zou mogen sterven, en opdat Ik de levende zonden dooden, en de doode zielen levend maken mocht; „Ik ben het, die leef, en Ik ben dood geweest, en ziet, Ik ben levend in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels der hef en des doods,' Openb. 1 : 18. Ik heb de macht der sleutelen, om de poorten des doods te sluiten, en om de poorten des levens te openen, en daarom, wanneer Ik u mijne stem hooren laat. en tot u spreek, zoo acht het niet vreemd, dat de dooden hooren en leven zouden; „hoort dan, en uwe ziel zal leven," Jes. 55:3. „Waakt op en juicht, gij die in het stof woont," Jes. 26 : 19. O! mogen wij dan hopen, dat er eenige ooren geopend zijn geworden om te hooren, en dat er eenige harten zijn levend gemaakt door het hooren van de stemme des Zoons Gods ? O gelukkige ure, in welke deze levengevende stem wordt gehoord!

De stem van Gods Zoon in het Evangelie, is geen doodende. maar een levendmakende stem; zij verderft noch de ziel. noch het lichaam ■ en daarom kan het de stem van Gods Zoon niet zijn, die de lichamen in zulke doodsvlagen ter nederwerpt. en in zulke schrikkelijke vertrekkingen, scheeften en wanorde brengt. Wiens stem kan dit zijn? O! hoe verschrikkelijk is het bedrog in deze dagen, in welke men datgene voor een werk van Gods Geest allerwege verheft, hetwelk een doodenden invloed heeft