is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods slotwoord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, ik ga; maar Hij heeft een belofte van genade ook voor u. Voor uw leven en voor uw sterven. Hij geeft op uw reis, wat Ge noodig hebt. En als de reis is afgelegd, dan geeft Hij tot in alle eeuwigheid door, Hij de God, aan wiens geven, uit genade, aan dorstigen, nooit een einde komen kan.

Geen reden tot vertwijfelen en klagen, ook voor den meest vergetene en benauwde niet. De Heer zal op uw smeeken geen hulp u doen ontbreken. Hij houdt getrouw Zijn Woord!

III. Nog een derde zinnetje wordt in mijn tekst aan de twee eerste zinnen toegevoegd. Nog een derde woord heeft God te zeggen in Zijn slotwoord aan Zijn strijdende Kerk; „Die overwint, zal alles beërven". Weer verandering van toon en weer wending der gedachten. Van de twee eerste zinnen is God het onderwerp. Daar leest men wat God is en wat Hij doet. Maar hier wordt gesproken van wat een mensch heeft te doen. Van wat God nu vraagt van hen, die belijden, dat ze op reis zijn naar die eeuwige heerlijkheid.

Wat Hij vraagt, kan in één woord worden gezegd: overwinnen. „Die overwint, zal alles beërven". Dat zijn weer de oude klanken, zoo bekend in het Woord des Heeren, en bizonder in het boek der Openbaringen van Johannes. De Openbaring is het strijdboek. Een wapengekletter dreunt door het geheele boek heen. Het verwondert immers niet. In dit boek wordt geteekend, hoe de slotworsteling komt, tusschen God en den Satan, tusschen Christus en den Antichrist over de vraag, wie het Koninkrijk hebben zal. Door al de eeuwen heen wordt ze gestreden. Van het Paradijs af, tot aan de wederkomst des Heeren toe. Nooit rust die strijd.

Maar wel kent hij hoogtepunten. Er zijn tijden, waarop de hel in slaap schijnt gevallen te zijn, en andere, waarin drommen van duivelen de Kerk des Heeren bestoken en de belijders van den Naam van Jezus benauwen. Vooral twee hoogtepunten zijn er. Het eerste bij de vleeschwording des Woords en het tweede bij de wederkomst van Jezus Christus. Naarmate het einde der geschiedenis nadert, ontplooit Satan zijn volle energie. Dan wordt het pleit der eeuwen beslecht en zet Satan alles op één worp om het te winnen van Jezus Christus.

Hij kampt met Jezus Christus om de wereldheerschappij. Hij vecht om heel de Kerk en om heel de wereld en om elke menschen-