is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk en Woord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht en zich over Zijn ontrouwe kerk ontfermd heeft. Dat toch is de eigenlijke en blijvende beteekenis van Luther's optreden geweest, als hij aan den avond van den 31 en October 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van Wittenberg's slotkapel bevestigt. Dat is toen weer de openbaring der levensritseling geweest, geboren uit den band aan het Woord, dat door den Geest des Heeren weer macht over de conscientiën verkreeg. Zoo moet worden gezien zijn vlammend protest tegen de in de kerk ingeslopen leer van de verdienstelijkheid der goede werken. Een leer, die de kerk in gevangenschap en de zielen in donkerheid hield. En als dan het Woord weer heerschappij verkrijgt, dan is daarvan de directe vrucht, dat geroemd wordt in het verbond. Gerechtvaardigd door het geloof alleen. —- En dan gedenken we aan Luther's woord: Het Woord zult ge laten staan! Handen af van het Woord!

Wij gedachten in deze dagen ook aan meer. Met name aan de trouw des Heeren, waardoor er ook voor Zijn kerk in Nederland weer verbondsvernieuwing kwam. Doordat vóór nu honderd jaren in Nederland een kind geboren is, dat opgewassen zijnde, van den Heere verwaardigd werd, om in den Naam des Heeren de afgedwaalde kerk weer terug te roepen tot gehoorzaamheid aan het Woord. Dr. Abraham Kuyper, aan wien het werd vergund den strijd weer aan te binden voor de vrijmaking der kerk, en wiens levensarbeid van zoo zegenrijke beteekenis geweest is voor de kerk des Heeren en daarin en daardoor ook voor het volk van Nederland.

Ook die reformatie, waaraan Kuyper's naam zoo nauw verbonden is, is geweest een daad van Gods trouw, waardoor Zijn kerk werd teruggeleid naar het Woord.

En daarvan gedachtenis vierende willen we aan den disch des Verbonds roemen in den Heere, die ondanks de ontrouw van Zijn volk Zijn trouw ons blijft betoonen in de bevestiging van Zijn verbond.

Dat in deze week van gedachtenis ook de dag viel, die voor mij persoonlijk van beteekenis was, en dien gij, gemeente van Amsterdam door het betoon van uw liefde voor mij en mijn gezin tot een blijden dankdag hebt willen