is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk en Woord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, valt bij het gedenken aan Gods trouw in het werk der reformatie in het niet. Al leeft er uiteraard op dezen dag in mijn hart veelvoudige herinnering, ik meen, dat het goed en juist is dit persoonlijke in de ambtelijke bediening zooveel mogelijk terug te dringen. Maar niet wil ik terug dringen het gedenken aan wat in deze kwarteeuw, waarin het mij gegund werd als Herder en Leeraar de vrijgemaakte kerk van Nederland te dienen, gezien werd als vrucht van Gods trouw in eerste en voortgaande reformatie en ook wil ik niet zwijgen van wat ik in deze kwarteeuw als gevaar zag opkomen en waartegen ik u in den Naam des Heeren heb gewaarschuwd.

Hoewel ik veel persoonlijks zal verzwijgen, zoo wil ik als teeken, dat het wel leeft in mijn hart toch opmerken, dat ik als tekstwoord voor deze gedachtenis- en voorbereidingspredicatie het schriftgedeelte koos, dat vóór 25 jaar mijn vader in herderlijke trouw en vaderlijke wijsheid predikte, toen hij mij te Leidschendam in de heilige bediening bevestigde.

Zoekende de voorbereiding tot het H. Avondmaal bedien ik u het Woord des Heeren. —

DE VERZORGING DER GEMEENTE DOOR DE BEARBEIDING MET HET WOORD.

1. de reiniging door het Woord.

2. de voeding door het Woord.

3. de onvergankelijke beteekenis van de bearbeiding met het Woord.

1. Het gaat hier om de bearbeiding der gemeente van Jezus Christus. De gemeente, die hier bestaat met velerlei vlek en rimpel. Tegenwoordig hier, en vroeger in den tijd der apostelen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Toen leefden ze als vreemdelingen in de verstrooiing. En het blijkt wel uit deze brieven van Petrus, dat zij daar in de verstrooiing aan den invloed van het hen omringende heidensche wereldleven niet ontkomen zijn. Daardoor zijn er toen reeds smetten gekomen. Gelijk er nu ook smetten zijn. Dat verandert niets aan het feit, dat daar was