is toegevoegd aan uw favorieten.

Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het Schriftgezag?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't houd verband met een natuurverschijnsel, dat zich regelmatig in Egypte voordoet. Let er verder op, dat de Prof. herhaald&lijk spreekt van de bloedroode kleur van het water, en dat hij niet zegt: het water veranderde in bloed. En let dan ten slotte op deze positieve uitspraak, waarmede hij op blz. 245 de bespreking van de Egyptische plagen besluit: ,,Zoo heeft des Heeren gezant in zijn strijd met den farao zich bediend van natuurverschijnselen en natuurkrachten, die in Egypte bekend waren, daarbij telkens die kiezend, welke naar den tijd van het jaar zich als vanzelf naar voren drongen, maar hun vernietigend vermogen verduizendvoudigend, begin en einde naar eigen woord vaststellend en zoo die verschijnselen doende kennen als machtsintrumenten in de hand van zijn God."

Wat blijkt hier nu uit?

Dat volgens Prof. Noordtzij God de Heere bij de eerste plaag het natuurverschijnsel gebruikt, dat in Egypte regelmatig voorkwam en waarbij het water van den Nijl roodgekleurd werd, waarschijnlijk door allerlei plantenresten — en dat het water dus niet in bloed veranderde.

Het wonder bestaat alleen hierin, dat het verschijnsel, 't welk anders altijd langzaam zich voordeed, nu door God plotseling te voorschijn geroepen en het vernietigend vermogen ervan verduizendvoudigd werd.

Aldus Prof. Noordtzij.

Maar volgens den Bijbel bestaat het wonder daarin, dat het water niet slechts een roode kleur kreeg, maar werkelijk in bloed veranderde!

Dat is toch wel iets héél anders!

Prof. Noordtzij laat den Bijbel heel iets anders zeggen, dan er staat.")

Toch zal ook voor den Professor wel het woord uit den Open brief gelden (blz. 14): ,,al wat de Schrift naar haar kennelijke bedoeling ons wil mededeelen, heeft een Gereformeerd theoloog te

Prof. N. komt hier wonderlijk in het schuitje van den ethischen Hoogleeraar Böhl. Deze zegt in lekst en Uitleg, Verklaring van Exodus blz. 114 en 115: water wordt tot bloed in alle slooten en waterbakken.... In latere vormen van het verhaal werd het wonder liever opgevat als een natuurramp Dat zelfs het water in den Nijl in bloed zou zijn veranderd....

maakt wel eenigszins den indruk van een overdrijving....

De ethische Prof. is echter royaler. Deze toch zegt: in den Bijbel staat, dat het water tot bloed werd, maar 't zal wel overdrijving zijn.

Prof. Noordtzij tracht het zoo te beredeneeren, dat het niet in den Bijbel staat. Hij laat den Bijbel dus heel wat anders zeggen. Hij doet den Bijbel geweld aan.

Waarom? Omdat het verhaal, zooals het er staat, hem onwaarschijnlijk voorkomt? Omdat hij het dus niet gelooft?

O, Art. 5 der Nederl. Belijdenis!