is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderdoop in zijn beteekenis voor onzen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geklommen^ geh°°rd en in geens menschen hart zijn op-

Ja, in Christus liggen al die schatten wel gereed, maar, als het op persoonlijke toeeigening, als het op de vraag van ons persoon lijk deelgenootschap aankomt, dan ontzinkt ons met zelden de vrijmoedigheid. Hier ligt een zwak punt

hebS* °' Z0° Vden °nZer' tdkenS Weer te worstelen

Doch nu komt ook hier weer het Sacrament des doops in zijn hooge waarde voor het geestelijk leven uit. Als kind dit zegel ontvangen te hebben, wat wil dat zeggen ? Dat ik met zijn bloed en Geest van al mijne zonden gewasschen ben. Dat reeds toen ik nog een kind was, mij de verzekering gewerd van het bezit van het bruiloftskleed. Dat reeds als kind mij de belofte bezegeld is, dat ik niet geboren ben voor dood en graf maar voor het leven der heerlijkheid.

,ol dat 1S sch°°n, maar... maar, in ons opgroeien was zooveel dat hiermee strijdt dat ons aanklaagt. Daar zijn : de zonden onzer jeugd ; de afwijkingen van den middelbaren leeftijd • 00 boosheden van onzen ouderdom.

Zeker, zeker, maar die volwassene, die grijsaard die bekommerd is van wege zijn ongerechtigheden, is dezelfde als vefze„dHm,Sni)eU8 ^grepen kind. Verzegeld tot behoudenis; v'.k hf r , ? ; ,verzege'd ter zaligheid I En niemand

teniet Z Ult' Want niemand doet G°ds werk

-da5 °°]C' als de zieI in °Prechtheid zoekt om de genade die in den doop werd verzegeld, zucht om de rechtvaardiging en heiliging in het bloed van Christus, dan moet de kracht van dien doop zich ook openbaren. Openbaren in de stille vreugd, neen, in de jubelende blijdschap

7nden'\ PSalmWOOrd: »De Heere za* het voor mij vol-

Dan wordt in het licht van onzen doop tegenover de komende heerlijkheid die wacht, het lijden licht en dragen wij ons kruis zelfs vroolijk Jezus achterna.

j J?a"heeft de schrik der Wet geen prikkel meer, want met den dichter mogen wij uitroepen : „Op U ben ik geworpen

troiiwn arm,°eder af'-Gij Zijt h6t "die miJ hebt doen ver-' trou\\en, zijnde aan mijner moeders borsten".

Dan worden de angsten des doods bezworen, want de Jezus onïn' Hee""^™6 VM de overw'nninB in Christus