is toegevoegd aan uw favorieten.

Het 1000-jarig rijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWOORDEN OP VERSCHILLENDE BEZWAREN INZAKE HET DUIZENDJARIG RIJK.

Is tweeërlei Wederkomst des Heeren Schriftuurlijk?

Men verwijt den „Chiliasten" vaak dat zij leeren dat er tweeërlei wederkomst des Heeren is : n.1. vöör het D. J. Rijk en nè het D. J. Rijk. Men zou dat getal nog wel met één kunnen verhoogen, daar de meeste Chiliasten gelooven, dat alvorens de Heere Jezus op aarde komt om Zijn Koninkrijk te aanvaarden, Hij reeds in de lucht voor Zijn Gemeente gekomen is om Zich met haar te vereenigen.

Wijziendezephasen echter niet als zoovele „komsten", doch veel meer als één voortgezet komen, gelijk de Schrift zegt: „Zie Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven" (Ps. 40:8). Christus is gekomen in de Profetieën, Hij is gekomen in het Vleesch en Hij is ook gekomen in den Trooster, den Heiligen Geest. Zoo zal Hij ook komen als de Bruidegom voor Zijne Gemeente, als de Koning voor Israël en als Rechter voor de wereld.

Als de Heere Zijnen discipelen zegt: „En ziet,

Ik ben met ulieden al de dagen" (Matth. 28 :20),

dan weten we, dat Hij daarmede Zijne tegenwoordigheid in den Heiligen Geest bedoelt. Maar hoe werkelijk deze tegenwoordigheid nu ook is, toch zal zij nog gevolgd worden door Zijn Persoonlijke komst, die plaats zal vinden in een drievoudig tempo ; of beter gezegd: in drie phasen, welke tezamen Zijn ééne wederkomst, Zijn ééne verschijning, den éénen dag van Christus zullen uitmaken; en die tezamen uitdrukking vinden in het ééne: „Zie Ik kom !"

Dit komen zal zijn in deze volgorde: