is toegevoegd aan uw favorieten.

Het 1000-jarig rijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden tot een voetbank Zijner voeten (Ps. 110:1).

Als Koning zal Hij ten anderen male gezien worden (Hebr. 9 :28) komende met Zijn gevolg van Engelen en heiligen. „Want Hij moet als Koning heerschen, totdat Hij al de vijanden onder Zijne voeten zal gelegd hebben". (1 Kor. 15:25).

Iemand die een juisten blik heeft op de taak van Christus als Profeet en Priester, zal niet vragen: „Is Christus dan meerdere malen verschenen ?" En met een juisten blik op de toekomst van Christus zal men evenmin vragen : „Kan Christus dan tweeof driemaal wederkomen ?" En zelfs al gebruiken wij gemakshalve en ter verduidelijking de spreekwijze van een komst voor de Zijnen en een komst met de Zijnen, dan is hiermede niet anders bedoeld dan een voortgezette handeling van het ééne doorgaande feit van Zijne wederkomst.

Leven wij nu in het Duizendjarig Rijk?

We zijn genoodzaakt deze vraag nog eens afzonderlijk te stellen en te beantwoorden, aangezien wij telkens in aanraking komen met ernstige Christenen, die het met de waarheid van Gods Woord wel nauw nemen, maar toch de meening toegedaan zijn, dat het D. J. Rijk van Christus niet iets toekomstigs is, doch dat wij er thans midden in leven.

Hoe men aan deze gedachten komt ? Men grondt ze voornamelijk op de volgende beweringen :

„De binding van Satan, waarvan in Openb. 20:2 sprake is, heeft plaats gevonden op Golgotha ; daar heeft Christus den duivel overwonnen en in dien zin gebonden, dat hij degenen, die in Christus als hun Verlosser schuilen, niet meer kan verleiden."

„De „eerste opstanding", waarvan in de verzen 5 en 6 gesproken wordt, is dan de opstanding uit den dood der zonde tot het nieuwe leven in Christus; en het heerschen met Christus begint direct bij het sterven wanneer de geloovige in den hemel komt".

Nu zij het verre van ons, om te beweren, dat Satan op Golgotha niet overwonnen is en hij zijn macht aldaar niet zou verloren hebben over degenen die op dien bodem hun toevlucht hebben gezocht.