is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods vrije genade verheerlijkt in het zalig afsterven van Anna Harmina Middel, dochter van H.H. Middel predikant te Wolphaartsdijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatte de hand van hare vriendin en zeide verder: „hier moeten wij scheiden, maar in den hemel zullen wij eeuwig vereenigd zijn zonder ooit weder te scheiden." Door zwakte lag zij nu eenigen tijd sprakeloos, maar was steeds in het gebed. Later ziende dat wij wegens haar smartelijk lijden des ligchaams bewogen waren, zeide zij op zwakken doch bedaarden toon :

„In de grootste smarten,

„Blijven onze harten,

„In den Heer gerust;

,,'k Zal Hem nooit vergeten, „Hem mijn Helper heeten,

„Al mijn Hoop en Lust."

Onder de tweede regel lei zij hare regterhand op het hart om de kracht van haar geloof hierin uit te drukken.

Op de vraag aan haar: „lieve Mina, hebt gij dan zoo den vrede in uw gemoed, om onder alles in den Heere gerust te zijn, gelijk in dat versje, door u genoemd, voorkomt ? Moogt gij zoo den vrede gevoelen ?" „Ja", zegtzij (leggende hare hand op haar hart), „o, gij moest eens weten welk eene liefde ik van den lieven Heere Jezus in mijn harte gevoele; o kon ik het nu maar mededeelen,