is toegevoegd aan uw favorieten.

Een zoo goed als onbekende preek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot haar behooren, om daar in het midden van uwe bloed-verwanten en natuur-genooten te betoonen dat gij met al het uwe geene waarde voor God bezit, maar dat gij u verheugt in de blijde boodschap, dat u door Jezus Christus vergeving der zonde verkondigd wordt, dan kan de verzoendag, dien God bevolen heeft dat de joden jaarlijks zouden vieren, u geene vertroosting aanbrengen, nu die jaarlijksche dag in eenen dag is overgegaan, namelijk dan dag waarin gij thans leeft!

17. Gij leeft thans in den grooten Verzoendag, gij die met al uwe afstammelingen van God afgevallen zijt, en wel hem die het gelooft en Gode het loflied aanheft voor zijn verlossing! Die dag, ja het heden waarin gij de stemme Gods hoort is u het bewijs dat God alleen waarachtig is, dat Hij de verkondiging van de vergeving uwer zonde aan geen voorwaarden verbindt, maar, zonder naar een offer van uwe hand om te zien, u verkondigt, dat door Jezus Christus de vergeving der zonde verworven is.

18. Wat is u nu noodig, o mensch! om u van die weldaad te vergewissen? God heeft het Zijne gedaan! Hij is om de onveranderlijkheid van Zijnen raad te bevestigen met een eed daartusschen gekomen en heeft gezegd: „waarlijk