is toegevoegd aan uw favorieten.

De waarheid betrachten in liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemelschgezindheid en hoe minder aardschgezindheid zich in haar zal openbaren hoe meer gelijkvormigheid aan Christus in haar zal worden gevonden en hoe minder wereldgelijkvormigheid haar zal aankleven. Want Christus Geest zal haar vervullen, Christus liefde zal haar doordringen, Christus rijkdommen zullen haar toevloeien en al hare nooden en behoeften zullen uit Hem het hoofd worden vervuld.

Want de gemeente moet alles uit Christus ontvangen. Hij is haar licht, haar leven, haar vrede, haar blijdschap en kracht en met het oog op Hem zingt die in zichzelf zwakke gemeente:

Wij zullen dapp're heldendaan,

In God verrichten hoe 't moog gaan;

Hij, die van ons wordt aangebeden,

Zal onze weerpartij vertreden.

Heerlijk dat de geloovigen in dit Hoofd alles hebben en dat Hij uit Zijne volheid al hunne behoeften vervullen wil. Maar waarom wordt er niet meer uit Christus ontvangen en waarom ontdekken wij in de gemeente zoo veel schreiende nooden.

Waarom die velden, wit om te oogsten, terwijl de arbeiders ontbreken.

Waarom die veelvuldige bekommering en die weinige verzekering.

Waarom dat vele klagen en dat weinige roemen.

Omdat er geen opwassen in het Hoofd is. Want het is juist het opwassen in Hem, dat ons hoe langer hoe inniger met Hem vereenigt. „De gemeente staat te ver van Christus," heeft men dezer dagen op een andere plaats in ons Vaderland gezegd, „en daarom al die misstanden, die haar ontsieren en hare geestelijke bloei en wasdom belemmeren. Ik geloof dat hierin een kern van waarheid schuilt. Maar dan is er ook maar één weg en dat is de waarheid in liefde te gaan be-