is toegevoegd aan uw favorieten.

Belangrijke brief over de afscheiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doesburg, 9 September 1837.

Hooggeleerde Heer en Broeder in den Heerel

Hartelijk verblijden wij ons met het ontvangen van een brief van UEd., waarin wij UEd. welstand en die van de uwen mochten zien en wij mogen ook in dat groote en onschatbare voorrecht nog deelen.

Temeer verblijden wij ons over den weg, dat de Heere UEd. in Zijne voorzienigheid met een gezellin voor de derde maal begunstigd heeft, die UEd. tot genoegen op dezen weg naar den hemel verstrekt, een onschatbaar voorrecht om samen een weg te wandelen, daarin mogen wij ook deelen. Temeer verblijden wij ons te mogen zien, hoe de Heere UEd. onder alle schokkingen en beroeringen (waarin gij ook moet deelen) nog staande houdt, en dat de Drieëenige Verbondsgod van al Zijn arm en ellendig volk zich aan UEd. niet onbetuigd laat, en UEd. nog getrouw maakt om voor den Naam en de zaak van Hem en Zijn geschokte Kerk uit te komen. Toen wij UEd. brief ontvingen, hadden wij UEd. boekje over de afscheiding in eigendom en gelezen, waarmede wij ons hartelijk vereenigden, waarin wij wel gezien hebben over de Afscheiding daar wij nog weinig van wisten en bijzonder over die punten die UEd. in het bijzonder daar stelt en wederlegt. Schrikkelijke zaken!

En als dat de denkwijze van die menschen is en dat hun stellingen zijn, zooals UEd. meldt, o, wat durven zich die menschen niet aanmatigen en toepassen, zij gelooven alles in eigen kracht. Hier in deze streek hoort men er weinig van. Als men die menschen spreekt, ontkennen zij veel van de punten, die UEd. meldt, evenwel kunnen wij aan hunne gesprekken hooren, waar zij aan vast zitten. Hier is niemand afgescheiden en ook niet in den omtrek. Hier blijft men nog bij de thans bestaande Kerk, zooals UEd. die noemt, ofschoon wij niet meer ter kerk gaan,