is toegevoegd aan uw favorieten.

Willem de jonge zwerver, of God verlaat de weezen niet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eni'J ? e,ijk geIukfe' waarna men hem

tZt -rverchln-" t0edien<I(!n. waardoor hii weder geheel tot zich zeiven kwam. Doch ver-

beeld u zijnen toestand, toen hij ontwaarde, dat

hij zich in een zeer prachtig vertrek bevond,

Midür hVe 6 Pe"onen bevonden, doch, waaronder hy vooral den man, die hem op den heuvel

/T°Jg« toegesproken had, herkende.

Nadat den Heer van L... en Elize, naast Wil/m plaats genomen hadder., vatte hij hem bij de haiui en sprak hem aldus aaa: «Gij moet in uwe jeugdige jarea wel veel geleden hebben, deel mii uw lijden mede en verhaal mij wie gij zijt, hae uwe naam is, WIe uwe ouders zijn , dan zullen wij zien wat ik voor u doen kan en ma*. J

«Ik weet» heraam hij, « „iet wie .mijne ouders geweest zijn , een naam heb ik dus nimmer geil 5 yroe^ste kïndschheid af noemde , men mij H illem; in een Gehucht niet ver van Kleef gelegen , heb ik mijne eerste kindsche jaren doorge•i ij' want naanwelijks een maand oud zijnde, werd ik aldaar bij Boerenmenschen besteed, alle kwartalen ontvingen zij terrnijner verzorging geld , maar wisten rimmer van wien hetzelve kwam, zoo wierd ik zes jarei, (daar het geld gedurende dat tijdvak altoos behoorlijk overgezonden wierd,) door hun verzorgd en nog al redelijk wel behandeld, terwijl men niet naliet mij ran de lessen des Schoolmeesters van een daar digt bij gelegen Dorp , gebruik te Jaten maken; dan, toen in mijn zevende jaar de betalingen eensklaps ophielden, wierden die menschen zeer hard jegens mij , ik moest wieden, de varkens oppassen en een aantal andere werkzaamheden verrigten, terwijl men mij van het scnool had afgenomen, hetgeen mijne leergrage jeugd het meeste griefde. Alle de harde behandelingen d;e ik toen van hun moest doorstaan, ga ik liever met stilzwijgen voorbij; ik verdroedezelve met gelatenheid , doch God alleen weet" dikwerf ik een droog mij toegeworpen stuk roggen brood met mijne tranen doorweekten; doch