is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalatenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen! driewerf neen! dat geeft het laatste gedeelte van den tekst wel anders te verstaan. Onze tekst zegt niet : omdat gij uw best doet, en omdat gij zoo gaarne den Heere wilt dienen, maar: omdat Ik de Ileere niet verander, en Mijne trouw eeuwig dezelfde blijft, zijt gij niet verteerd. Zoodat deze trouw niet wordt bevestigd door het werk van den mensch, maar door den arbeid van den Heiligen Geest, zooals de Ileere spreekt in Ezech. 3 vers 25: „Dan zal Ik rein water op u sprengen , en gij zult rein zijn", en vers 27 : „En Ik zal mijnen geest geven in het binnenste van u, en Ik zal maken, dat gij in mijne inzettingen zult wandelen, en mijne rechten zult bewaren en doen." Dus niet door kracht, noch door geweld, maar door den Geest des Heeren zal het geschieden. Het is dus de Heilige Geest, die dat heil in het harte des menschen werkt, die oogen schenkt, om deze onveranderlijke Verbondstrouw in te zion, en ook aan het harte des zondaars heiligt en bevestigt; dit wordt ons niet alleen door het gansche Bijbelwoord gepredikt, maar de Heere Jezus zelfs bevestigt dit, Joh. 14 vers 16 en 17 daar Hij tot zijne discipelen zegt: „Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen trooster zenden, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk den Geest der waarheid." Deze Geest zal de wereld overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel, en zal u in alle waarheid leiden. Alleen de Heilige Geest kan den blinden, dooden en van God vervreemden mensch, wiens hart boos is van der jeugd aan, tot zichzelven brengen, do Heilige Geest alleen kan hem verlichte oogen des verstands geven en leiden tot den eenigen bron der zalig-