is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Nederland in de lente van 1844 en De stem des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onveranderbaar d.w.z. wat niet veranderd kan worden, 't Woord heeft een absolute beteekenis en daarom gebruikt de dichter t hier in onderscheiding van onveranderlijk. Vgl. Wolff en Deken, Will. Leevend 8, 81: „Mijn onveranderbaar (= onwrikbaar) besluit."

Fs. 57. gloed d.i. geestdrift.

Vs. 58. ombruischt. Gebruikt van gewaarwordingen, die 't bloed- sneller door de aderen doen stroomen (Nedl. Wdb.) Ook Bilderdijk gebruikt 't b.v. Aan Odilde vs 14: ,,'t Vuur dat ombruischt door mijne aderen."

Fs. 59. onreine wortel d.i. het onzuivere, zondige revolutionaire beginsel.

Fs. 60. de vrucht n.1. de vrucht, die spruit uit dien , ,onreinen wortel."

Fs. 61. Dit vers is een toegev. bijzin bij vs. 62.

't jonge Euroop = de jongeren in de Europeesche landen.

Fs. 61—62. De zin is: Al werd ook ooit door de jongelingschap in Europa Gods Woord, 't recht of de vrijheid bespot, 't jongere geslacht van Nederlanders moge, krachtig in God, toonen, dat er van hen iets beters te hopen is dan een bespotting van de kostbaarste goederen van een volk, als godsvrucht, recht en vrijheid.

Vs. 62. 't Jonge Neerland. Gewone woordverbinding in Da Costa's dagen. Vgl. zijn Vijf en twintig Jaren, vs. 162: ,,En 't jonge Duitschland woelt enz."

Fs. 63. kleinen, grooten\ d.i. minder gegoeden en rijken; menschen van lageren en hoogeren stand.

's Konings dienaars d.z. de ministers.

Raad b.v. Raad van State.

Vs. 64. Afgevaardigden en Oudsten d.z. leden van 2de en 1ste Kamer.

Fs. 65—67. Niet slechts voor ieder mensch persoonlijk, maar ook voor de volken is wedergeboorte, levensvernieuwing, waarachtig heil slechts mogelijk in den naam van Jezus Christus. Vgl. Hand. 4 vs 12: ,,En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.'' Zie ook Hand. 10 vs. 43 en 1 Tim. 2 vs. 5. Vgl. vs. 79—-81.

Vs. 65. naam d.w.z. de openbaring van zijn wezen.

Jesus d.i. Zaligmaker.