is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilzame raad tot onderhoud van het leven, of De voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk; naar aanleiding van Gen. XLI: 55b

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een' Christen zijn, nu hij zeggen kan: dat ik niet meer mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers eigen ben, Die mij met Zijn dierbaar bloed gekocht, en voor al mijne zonden volkomen betaald heeft, enz. Dat heeft die heroelsche jozef voor al Zijn volk gedaan. Daartoe is Hij van Zijnen Hemelschen Vader uitgezonden. Daartoe die veelverwige rok, om alle hunne naaktheid en kleuren van zonden te bedekken voor het aangezigte Gods. Ja, daartoe is Hij uitermate verhoogd aan 's Vaders regterhand, om al die verborgenheden uit te leggen, en alle heilweldaden aan Zijn volk toe te passen. Dit nu inziende, en daarvan deelgenoot te mogen zijn, wie zoude dan niet met den ouden jakob uitroepen: mijn zoon jozef leeft nog, het is genoeg.' Zoo leeft dan jezus ook nog, en het is ook genoeg voor Zyn volk.

Ziedaar. M. G. H. ! de verklaring der woorden met derzeber zedelijke, geestelyke, algemeene en bijzondere leeringen, die daaruit afgeleid konden worden, ulieden voorgesteld. Laat ons nu na dit alles nog met een kort woord ter toepassing tot ons zeiven inkeeren.

TOEPASSING.

Groot waren de voorreglen, M. G. H.! voor Egypte en het land Kanaan , zulk een' jozef in hun midden te hebben , die voor hen zorgde en hen bij het leven behield. Doch meer dan jozef is hier! Het is niet een geliefde zoon van jakob , niet een verhoogde bij farao, maar het is de eeuwiggeliefde, eeniggeborene Zoon des Vaders! De verhoogde aan Gods regterhand, die niet alleen magt over Egypteland heeft, maar over hemel en aarde; voor Wien niet alleen de inwoners des lands, maar de inwoners van hemel en aarde moeten nederbuigen. Die niet alleen gezorgd heeft, door Zijne wijsheid, voor brood tot onderhoud des ligchaams, maar die door Zijn dierbaar, Goddelijk bloed, voorraad en hemelsch koren voor de ziel bereid heeft. Ja, die de verzoening der zonde Zijns volks te weeg gebragt heeft, en eeuwige geregtigheid

3*