is toegevoegd aan uw favorieten.

Gericht en gerechtigheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis en gij, onze Westersche broeders, woont in hetzelfde huis, slechts een verdieping lager. Bespeurt gij dan niet, dat men in uw huis de brandlucht reeds ruikt? Wij wandelen op de straten van Parijs, Londen en Berlijn. Wij roepen: Luistert naar de Russische revolutie, luistert met geheel uw hart naar haar en verstaat het vlammende schrift, dat God op de muur van het moderne Babel geschreven heeft: gewogen en te licht bevonden."

Het is ontstellend, hoe weinig er in kerkelijke kringen naar de roepstem van God, die uit Oost-Europa tot ons komt, geluisterd wordt, hoe weinig wij nog uit de gerichten des Heeren, die in Rusland zijn, gerechtigheid leeren. God is de heilige, die alle leven voor Zich opeischt. Nu. In dezen tijd.

Jesaja moet gij hooren, hoe hij heel het leven in al zijn openbaringen, nationaal en internationaal, politiek, sociaal, cultureel, kerkelijk en vooral geestelijk, op God betrekt, hoe hij getuigt tegen de afgoden en protesteert tegen de verwereldlijking.

Wat wij noodig hebben is een prediking als die van Jesaja, nu, in dezen tijd, dezen crisistijd.

Want niet alleen in Jesaja's dagen vervloekt God den dienst van Mammon en Mars en Venus, maar ook in onze dagen. Niet alleen in de eeuw van koning Uzzia vervloekt God de verwereldlijking, maar ook in de dagen van de koningen, de presidenten en de dictatoren van onze eeuw. Wij luisteren graag, wanneer Jesaja tot Israël zegt: „Wee, zondige natie, volk beladen met schuld, misdadigersras, verdorven geslacht, dat Jehova verlaat, Israëls Heilige versmaadt". Wij spitsen onze ooren, wanneer de profeet de politieke, sociale, cultureele en kerkelijke zonden van zijn tijd in het licht stelt en getuigt dat het land vol is van afgoden.

Ja, wij mogen Jesaja wel.... in den verleden tijd.

Wij zijn voor Jesaja. Natuurlijk. Jesaja is al lang dood en zijn naam is goed. Maar indien Jesaja eens in onzen tijd door God tot profeet geroepen was en indien Jesaja eens tot ons, tot u en tot mij, tot onze kerk, onzen staat, onze