is toegevoegd aan uw favorieten.

Volk en vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nationale opleving !

Len van de meest belangwekkende verschijnselen onzer dagen is de vrijwel in alle landen te constateeren nationale opleving, die vergezeld gaat van een steeds toenemende waardeering van volk en vaderland.

Dat deze nationale opleving liet sterkste is in de landen, die het meest door den oorlog beïnvloed zijn en dan nog' weer het allersterkste in de landen, die het meest van den oorlog geleden hebben, spreekt vanzelf. Toch kan ook in de meer rustig gelegen landen, aan welke de invloed van den oorlog in den directen zin van het woord meer is v ooi bij gegaan, geconstateerd worden, dat opnieuw nadruk op de beteekenis van volk en vaderland wordt gelegd. In ons land openbaart deze opleving zich in bewegingen als die van het „Nationaal-Jongeren-Verbond", het Nationaal V erbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" en de verschillende fascistische groepen, waarbij wij vooral denken aan de „Nationaal Socialistische Beweging in Nederland", die haar weekblad de wereld inzendt onder het opschrift Volk en Vaderland".

\ an gioot belang is, dat deze nationale opleving een vrij sterk godsdienstig karakter draagt en in elk geval als een zegen van God gewaardeerd wordt. Zoo schreef een antirevolutionair dagblad: „Het is volkomen in de lijn deihistorie, dat ons volk in dezen revolutionairen en in menig opzicht bangen tijd steeds meer behoefte gevoelt om zijn nationale eenheid te beleven." Het blad noemt enkele feiten, die bewijzen „dat ons volk de goede dingen in ons nationale leven weer gaat zien en er zich in verblijdt" en geeft dan deze waardeering: „Het is een rijke zegen uit Gods hand, dat de oogen er weer voor geopend worden." „De nood maakt weer ontvankelijk voor de geestelijke goederen."

Wij kunnen deze nationale opleving zeker niet uitsluitend politiek verklaren. Zij is een reactie op allerlei bewegingen van de negentiende eeuw, die het lied deivrijheid zongen, het leven der wereld wilden opbouwen van uit het leven van den vrijen onafhankelijken mensch, van geen bindingen wilden weten en een abstract en onwerkelijk internationalisme propageerden.

De levens- en wereldbeschouwing, die achter deze be-