is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spiritisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is helaas gestorven in hare dwaling. God ontferme zich harer!

Zij was ongehuwd, maar had in haar jeugd liefde opgevat voor een ongetrouwden arts. Deze liefde was echter niet wederkeerig. In haar weinig emotievol leven had zij nimmer de liefde van een man leeren kennen, maar de behoefte daaraan was steeds aanwezig gebleven. Dit gevoelen, wat in vele gevallen een hoogst normaal verlangen is, was echter, zooals later bleek, bij haar in een ziekelijk hunkeren daarnaar overgegaan. En hiervan maakte Satan een handig gebruik.

Op een goeden (eigenlijk „kwaden") dag, bezocht ik haar en zij vertelde mij, dat zij op de divan liggende, verzonken in een zalig niets-doen (dus, let hier wel op: in een min of meer passieven toestand verkeerende), plotseling een kaart op den muur had zien verschijnen, welke de namen van haar en van den bewusten arts vermeldde, en het feit en den datum van hunne verloving bekend maakte. Deze datum lag nog eenige maanden in de toekomst. Ik trachtte haar vaste overtuiging, dat dit op waarheid berustte, tevergeefs aan het wankelen te brengen. De geesten, die haar leidden, logen niet, zeide zij, zij wist zéker, dat het aldus zou geschieden. Zij geloofde dit onomstootelijk! Zij hield met deze belofte en dien daarbij vermelden datum zóó zeer rekening, dat zij allerlei maatregelen voor een aanstaand huwelijk, trof. Arme, arme, verdwaasde, misleide vrouw!

Zij was niet te stuiten. In steeds stijgenden angst voor de verdere gevolgen, waarschuwde ik telkens dringender, maar steeds tevergeefs. Haar gelei-geest loog niet, het stond alles vast, beweerde zij.

Het was vreeselijk dit proces te moeten meemaken! God gaf mij door dit alles aanschouwelijk onderricht, waartoe het Spiritisme leiden kan en leidt.

Op een morgen de courant ter hand nemende leest zij, dat haar „verloofde" werkelijk zijn verloving