is toegevoegd aan uw favorieten.

Geen weezen!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heugd, als we zagen hoe de Heere het alles deed uitspruiten en groeien, en hoe in weerwil van al onze ontrouw Zijn trouw zoo treffend blonk, en Zijn Geest zoo krachtig werkte. Ik kan er hier niet meer van zeggen, want deze dingen zijn te intiem en te teer otn er van den kansel over te spreken en het zou schijnen als wilden we roemende onwijs zijn. Doch laat ik dit alleen nog mogen betuigen, dat het mij steeds een heerlijke herinnering zal zijn, als ik gedenk hoe ik in het leven van velen uwer diep mocht medeleven, en daar des Heeren werk zoo duidelijk mocht bespeuren. Wat tusschen velen uwer en mij in dezen is verhandeld, blijft mij een heilig en rijk geheim. En immer zal ik er mijn God voor danken, dat Hij de harten voor me ontsloot, opdat ik niet alleen een Leeraar zou zijn, doch ook een Herder. In beide diensten wilde Hij mij gebruiken, — Hem zij de eere !

Omdat ik deze dingen weet, kan ik u wel met smart, maar toch met vrede verlaten. Immers, is het mij zoo duidelijk geworden, dat God in u werkte, dan behoef ik ook niet te vreezen. Menschenwerk gaat voorbij, maar Gods werk blijft en kan niet verloren gaan. Hij, Die ook u Zijn belofte niet alleen schonk rnaar tevens haar vervulling toonde, zal voortgaan dit te doen. In veel en velen worden we telkens teleurgesteld, maar in Hem nooit.

De vermaning van den Hebreërbrief: ,/Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben !" (137) verdient ook uwe behartiging, en zoo hoop ik, dat ge steeds niet alleen een aangename herinnering aan mij en mijn gezin zult bewaren, maar dat ge bovenal het woord, dat ik u telkens bracht in 's Heeren naam niet zult vergeten. Dit zal alleen dan zoo zijn, wanneer ge veel leeft uit deze gedachte : God geeft ons den Trooster, en verlaat ons niet met Zijnen Geest. Dan zal die Geest ontdekkend en verootmoedigend en uitzuiverend, maar ook opbouwend en bemoedigend en versterkend in uw midden arbeiden, en zult ge niet een kerk zijn van dezen of dien predikant, maar een tempel des Heiligen Geestes.

Dan zult ge evenmin een A- of B-Kerk zijn.

Ik noem deze ongelukkige namen alleen om ook in deze ure mijn groote blijdschap uit te spreken, dat de Heere door Zijnen Geest ons bijeenhield in ongeveinsde liefde, bij vaak vrij groot verschil van inzicht. Gij zult het kunnen getuigen, dat wij ons mochten verheugen in een eenheid, die juist daarom zoo heerlijk was, omdat er groote verscheidenheid werd gevonden. Uniformiteit is niet schoon. Maar wel is er reden om God te danken, als Hij ons, zij het in veel gebrek, toch geeft, iets van die liefelijke eenheid te openbaren, die de verborgen wortel is van alle