is toegevoegd aan uw favorieten.

De lijdensgeschiedenis eener Duitsch-Protestantsche kolonie onder het Sowjet-regiem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook dit past in dit merkwaardige koor.

Philipp luistert en luistert — zijn dat werkelijk nog aardsche stemmen? Het lijkt hem, alsof zich andere daar doorheen mengden

en hij de echo uit de eeuwigheid hoorde.

En deze echo beduidt: „God zal de tranen van uw wangen wisschen. En er zal geen dood meer zijn, noch leed, noch geween, noch smartl"

„Dat zijn goede menschen", zegt de soldaat van de roode garde, die op wacht staat. „Den geheelen tijd zingen zij zulke mooie liederen. Dit is het allermooiste. Het is zoo hartroerend."

Het is een jonge boerenzoon uit een Russisch dorp.

„Ja, het zijn goede menschen," bevestigt Ds. Heininger. „Waarom kwelt gij hen dan zoo?"

„Wat weet ik daarvan?" antwoordt de soldaat. „De regeering heeft het zoo bevolen. Zij gaan toch uit eigen beweging," voegt hij eraan toe en wijst op het krijtschrift op den wagen.

Philipp leest het. O, deze bittere hoonl Deze duivelsche leugensl Zoo wordt de wereld belogen en bedrogen over de duivelsche slechtheid, die in Rusland regeertl

Is het niet als de doornenkroon op het hoofd van den gegeeselden Koning der Waarheid?

Philipp Heininger wordt aangegrepen door een vurig verlangen tenminste nog éénmaal de stem van zijn vader te hooren. Hij moet afscheid van hem nemen, wat er ook van moge komen.

„Vader", roept hij luid, „God zij met u allenl"

„Ben jij het mijn zoon?" antwoordt de stem van den ouden vader uit den gesloten wagen. „God helpe jullie en ons! Het is hard den roep tot het lijden te moeten volgen. Maar het is GOD's roep. In de eeuwigheid zien wij elkander weer. Het zal niet lang duren."

Dan herinnert de soldaat zich zijn orders en duwt Philipp van den wagen weg.

Drie dagen stonden de gesloten wagens met de zoo haastig uit hun huizen gehaalde Duitsche gezinnen aan het stationl

Toen begon de reis naar het Noorden, waar de bolsjewiken dwangarbeiders voor het vellen van boomen noodig hadden.

Uit den wagen echter klonk het in overgave tot God, geloovig en overwinnend:

„Nader, mijn God, bij UI U naderbij!

Zij ook de weg daartoe Een kruis voor mij! Wat ook mijn toekomst zij, U nader, naderbij!

Nader, mijn God, bij U! U naderbij!